naar Marker Nieuws indexpagina
Markermeer: Versterking Omringkade Marken
  Rondom het eiland Marken, gelegen in het Markermeer, ligt de Omringkade. Het is een primaire waterkering: een dijk die beschermt tegen overstromingen. Bij een toets in 2005 en 2006 bleek dat de kade niet volledig voldoet aan de wettelijke norm voor stabiliteit, kruinhoogte en steenbekleding. Die norm is een overschrijdingskans van 1 op 1.250 keer per jaar.  
 
De Omringkade is daarom in 2007 opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma dat werkt aan de verbetering van waterkeringen. Voor de Omringkade volgen nu verplichte procedures. Er wordt een milieueffectrapportage en een dijkversterkingsplan opgesteld.

Milieueffectrapportage (MER)

Het eiland Marken is een cultuurhistorisch monument en heeft volgens de Monumentenwet een beschermd stads- en dorpsgezicht. Ook de planten en dieren op het eiland zijn uniek. 

Voor de werkzaamheden aan de Omringkade moet daarom een milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld. Hierin staat wat de effecten van de dijkversterking zijn op het milieu. De startnotitie MER vormde het startpunt voor de rapportage. Die is in 2008 goedgekeurd.

In de startnotitie  staat een eerste selectie van alternatieven voor de Omringkade. In de MER die volgt, worden de effecten van deze alternatieven op de omgeving beschreven. Het gaat dan om effecten op woon- en leefmilieu, natuur, landschap en cultuurhistorie en recreatie en kosten voor de aanleg, onderhoud en beheer.

Dijkversterkingsplan

Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in het dijkversterkingsplan. De Provincie Noord-Holland stelt dit plan vast. Deze goedkeuring staat gepland in 2011.

Na de werkzaamheden draagt Rijkswaterstaat de kade waarschijnlijk over aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het HHNK is daarom nauw betrokken bij de goedkeuring.

 
de link naar het artikel

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 22 december 2009

 naar Marker Nieuws indexpagina