naar Marker Nieuws indexpagina
Vaststelling bebouwde grenzen Marken
donderdag 4 juli op de agenda (punt 19) van gemeenteraad Waterland
complete agenda

 
Inleiding
Door de realisatie van een aantal woningbouwprojecten en het dossier "overname" wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het noodzakelijk om op circa 8-10 tal locaties de bebouwde kom grenzen conform de wegenverkeerswet aan te passen. Het besluit om bebouwde kom grenzen aan te wijzen of te wijzigen moet door de gemeenteraad (artikel 20a, lid 1 van de wegenverkeerswet) worden genomen.

Argumenten
Bebouwde kom grenzen (aaneengesloten bebouwing van enige omvang) moeten op een logische plaats liggen zodat er voor inwoners en weggebruikers duidelijkheid is over de te verwachte inrichting van de wegen en de gedragingen op de betreffende weg. De bebouwde kom grenzen regelen tevens het snelheidregime op de betreffende wegen.

Kanttekeningen
Wegen binnen de bebouwde kom zijn in principe in beheer en eigendom van de gemeente. Uitzonderingen
zoals wegen op waterkerende dijken of Provinciale wegen dwars door een dorpskern zijn ook binnen de
gemeente Waterland aanwezig.
De bebouwde kom grenzen zegt niets over gemeentegrenzen, plangrenzen of bestemmingsplan grenzen.

FinanciŽle toelichting
Eventuele (extra) bebouwde kom borden worden bekostigd uit het onderhoudsbudget verkeer.

Communicatie
Publicatie van het raadsbesluit, lokaal en regionaal en in de Staatscourant.
Uitvoering en planning Zodra het formele besluit voor het aanpassen van de bebouwde komgrenzen is genomen wordt de uitvoering opgestart. In de meeste gevallen daar waar de nieuwe bebouwing aansluit bij de bestaande bebouwing vinden geen visuele aanpassingen plaats. Daar waar geschoven moet worden met de verkeersborden i.v.m. het dossier "overdracht wegen" kan onze eigen dienst dit uitvoeren.
.
 
Deze borden geven de grens aan tussen gemeente Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
     
Voorstel tot vaststellen bebouwde kom grenzen Waterland Conceptbesluit tot vaststellen bebouwde kom grenzen Waterland
Bijlage Situatietekening
(gemeente Waterland)

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 2 juli 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina