naar Marker Nieuws indexpagina
Toelichting VVD-SP-CDA op bijeenkomst 'Langs de Kernen Marken'
Jelle Kaars gaf toelichting namens VVD-SP-CDA, welke de avond in januari 2013 hebben georganiseerd op Marken
 
Eindelijk komen we te spreken over de bijeenkomst van de gemeenteraad op Marken van 30 januari 2013. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de partijen VVD, SP en het CDA. De opkomst van deze bijeenkomst was zeer goed. Daar waar we in de andere kernen een opkomst van 30 tot 50 belangstellende hadden waren er op Marken meer dan 100 belangstellende. Dit zegt genoeg over de betrokkenheid van de inwoners van Marken.
 
De onderwerpen die door de inwoners waren aangedragen zijn:
1.         Parkeren en verkeer
2.         Inrichting openbare ruimte
3.         Toerisme en recreatie
 
Als organiserende partijen waren we wel enigszins verbaasd dat het onderwerp woningbouw niet als een van de top 3 onderwerpen werd aangedragen. Een aantal aanwezige waren hier ook verbaasd over. Aan verschillende tafels is dit onderwerp dan ook ter sprake gekomen.
 
Vooruitlopend op de bijeenkomst heeft de Eilandraad Marken nog een presentatie gegeven over de input die geleverd is inzake het nieuw op te stellen Leefbaarheids plan voor Marken. Uit deze presentatie bleek dat de input voor het leefbaarheids plan in hoofdlijnen overeenkomt met de onderwerpen voor de bijeenkomst met de gemeenteraad.
 
Per onderwerp zullen wij uiteenzetten wat de inwoners hebben aangegeven belangrijk te vinden en waar voor het CDA Waterland de prioriteiten liggen.
 
Parkeren en verkeer
De belangrijkste punten die aan bijna alle tafels waren:
1. Het vele en vaak te zware verkeer wat vaak te hard door de oude kom rijdt en met
    name de straten Zereidepad, Buurterstraat en Ketsterpad. Als oplossing werd
    voorgesteld de oude bouwweg vanaf het parkeerterrein naar de Westerstraat
    definitief te maken. Het verkeer wat in het gebied achter de Julianabrug moet zijn
    hoeft dan niet meer door het centrum te rijden en kan gebruik maken van deze
    weg. Wanneer deze weg er ligt kan de brandweer er ook gebruik van maken
    omdat deze nu ook door de oude kom moet rijden. Tevens kan er in een later
    stadium parkeercapaciteit voor de oude kom langs deze weg toegevoegd worden.
2. In het centrum van Marken is een groot parkeerprobleem omdat er geen ruimte is.
    Men parkeert niet op het parkeerterrein omdat het te ver is.
3. Een ander terugkerend probleem zijn de toeristen die doorrijden en binnen Marken
    parkeren en de campers die op het parkeerterrein overnachten. Ten tijde van de
    bijeenkomst waren de werkzaamheden aan het parkeerterrein nog bezig. Nu de
    alles gereed is, is de situatie volgens iedereen op Marken verslechterd ten
    opzichte van de oude situatie. De situatie is dusdanig onduidelijk door een woud
    van borden dat er nu nog meer toeristen doorrijden. Dit is zowel door de
    Eilandraad Marken als door ons als CDA fractie doorgegeven, maar het probleem
    is nog niet opgelost.
 
Zowel de overlast van het verkeer door de oude kom van Marken als de toenemende overlast van doorrijden toeristen onderschrijven wij. Voor de korte termijn kan het probleem van doorrijdende toeristen simpel opgelost worden door strengere handhaving en duidelijkere bebording. Afgelopen week is er weliswaar de tekst van “All Visitors” onder het bestaande P-bord gehangen, maar dit is lang niet voldoende omdat het bestaande P-bord al te klein en niet goed zichtbaar is. Door het doorrijden van toeristen ondervinden de inwoners van Marken niet alleen hinder, maar de gemeente loopt ook nog parkeerinkomsten mis.
Een extra ontsluiting ligt moeilijker omdat de grond niet in eigendom is van de gemeente. Hierover zal overleg met de grondeigenaren plaats moeten vinden.
Voor het parkeerprobleem in het centrum van Marken ligt er een kans om bijvoorbeeld parkeerplaatsen in het grasveld tegenover De Duikjes aan te leggen voor alleen bewoners van het centrum van Marken.
 
Inrichting openbare ruimte
De belangrijkste punten die voor dit onderwerp naar voren kwamen waren:
1. Op de plaatsen en routes waar veel toeristen lopen zijn te weinig afvalbakken en
    bankjes. Door te weinig afvalbakken en geen rustpunten met afvalbakken wordt er
    veel afval in de plantsoenen en op straat weggegooid, wat vervolgens weer door
    de inwoners van Marken wordt opgeruimd.
2. Overlast van hondenpoep en loslopende honden. Binnen Marken is er veel
    overlast van hondenpoep. In sommige straten is dat soms heel ernstig omdat men
    vaak hetzelfde rondje loopt bij het uitlaten van de hond. De overlast van
    loslopende honden is met name op de dijk rondom Marken en op het Oosterpad.
3. Het ontbreken van een toiletgebouw op het parkeerterrein is een probleem. Het
    gebeurt nu regelmatig dat bezoekers hun behoefte in de plantsoenen achter de
    bussen doen.
4. Tot slot is het onderhoud van de openbare ruimte aan de haven en de dijk rondom
    Marken laat ernstig te wensen over. Beide zijn in beheer en eigendom van
    Rijkswaterstaat.
 
-  De oplossing voor het afval is vrij simpel door op de haven en de
   belangrijkste looproutes naar het parkeerterrein meer afvalbakken te plaatsen.
-  De oplossing voor de overlast van hondenpoep en loslopende honden is het
   opstellen van hondenbeleid, het beschikbaar stellen van afvalzakjes en het
   plaatsen van afvalbakken voor de hondenpoep.
-  Tot slot adviseren wij het college om in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat
   over het onderhoud van de Haven en de dijk rondom Marken en daar
   duidelijke afspraken over te maken.
      
Toerisme en recreatie
1. Het belangrijkste punt wat naar voren kwam was het georganiseerde (massa)
    toerisme. De algemene mening en inschatting is dat hier nier bijna niemand wat
    aan heeft omdat men in zeer korte tijd door Marken lopen en nagenoeg nergens
    wat besteden. Bewoners zijn meer voor het kleinschalige dagtoerisme en zijn van
    mening dat de ondernemers hier ook meer aan hebben.
2. Het plan voor een aanlegsteiger voor cruiseschepen kwam ook aan elke tafel ter
    sprake. Bewoners spraken hier hun zorgen over uit en de aanwezige ondernemers
    waren positiever. Inmiddels is er voor deze steiger een wijzigingsbevoegdheid in
    het bestemmingsplan opgenomen en wanneer men de steiger aan wil leggen zal
    er een gehele procedure doorlopen worden met mogelijkheid tot inspraak. Het
    standpunt van het CDA is bij de vaststelling van het bestemmingsplan duidelijk
    gemaakt.
3. Tot slot kwamen er nog een aantal kleine zaken naar voren zoals de slechte staat
    van zwemsteigers en strandjes en toeristische bewegwijzering.
 
Om met punt 3 te beginnen zijn wij van mening dat dit onder het reguliere onderhoud valt en nemen dan ook aan dat hier direct wat aan gedaan kan worden. Voor de punten 1 en 2 achten wij het van belang dat er met name voor Marken een toeristisch beleidsplan wordt opgesteld. Nu lopen er heel veel toeristen door Marken, maar bezoeken Marken niet.
  
Wonen
Tot slot is er ook nog gesproken over woningbouw op Marken en met name de Bennewerf, de leegstaande woningen en de dichtgetimmerde bejaarden woningen bij Voor Anker. Tevens is er duidelijk aangegeven dat er vooral behoeft is aan jongeren woningen.
 
De Bennewerf doorloopt een aparte bestemmingsplan procedure met inspraak. De vele leegstaande woningen is niet alleen een probleem voor Marken, maar is landelijk. De Eilandraad Marken is bezig om te kijken hoe Marken gepromoot kan worden om meer jonge gezinnen naar Marken te krijgen.
Tot slot zijn we verheugd dat door de inzet van met name de Eilandraad Marken de eigenaar van de bejaardenwoningen deze wil verbouwen tot tijdelijke jongerenwoningen. 
 
 
Volledige inspreekreactie van Jelle Kaars in PDF
 
Terugkijken gemeenteraad 5 september 2013
 

Bron: Jelle Kaars, zondag 8 september 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina