naar Marker Nieuws indexpagina

Weidevogels op Marken: een positieve balans

 
We hebben u een aantal maanden geleden en ook in de afgelopen jaren meermalen geďnformeerd over het wel en wee van de weidevogels op het land van de familie Terlouw op Marken.
Voor het derde achtereenvolgende jaar worden de weidevogels geteld met het oog op de peilverlaging van 20 cm van enige jaren geleden. En er worden last-minute beheermaatregelen doorgevoerd. De telling van weidevogels, door Mark Kuiper van het bureau Natuurbeleven, is het resultaat van de unieke samenwerking tussen de Milieufederatie Noord-Holland, de stichting ‘Veehouder op Marken’ en de agrariërs: de familie Terlouw. 
Financier van de monitoring die vijf jaar duurt, is de Provincie Noord-Holland (Programmabureau Laag Holland).
 
De resultaten
De grote vraag is of het aantal weidevogels stand houdt, ook nu de grond iets droger is door de doorgevoerde peilverlaging. Nu het broedseizoen ten einde is kunnen we de balans voor dit jaar opmaken. Mark Kuiper rapporteert dat het jaar 2013 een beter jaar is dan voorgaande jaren. Vooral het grote oppervlak waar last-minute beheer wordt uitgevoerd, het gerealiseerde plasdrasgebied, het hoge water in de sloten in het prille voorjaar en de ruimer toegepaste bemesting hebben hun vruchten afgeworpen. Zorgen zijn er ook. Een risico vormt de predatie door met name buizerd en hermelijn. Mark Kuiper stelt een aantal aanvullende maatregelen voor om de aantrekkelijkheid voor weidevogels nog meer te vergroten door onder meer uitbreiding van plasdraszetting en het opruimen van solitaire boompartijen.
 
We kunnen concluderen dat het nog steeds buitengewoon goed gaat met de weidevogels op het land van de familie Terlouw. Dat het goed gaat met de Marker weidevogels is ook toe te schrijven aan de vele hobbyboeren die aangrenzend aan het land van de familie Terlouw hun best doen om het de weidevogels naar hun zin te maken. Dat land maakt onderdeel uit van het provinciale meetnet weidevogels. De gezamenlijke inspanningen van de familie Terlouw en van de vele hobbyboeren maken Marken tot het ware paradijs voor grutto, kievit en tureluur. Wij hopen dat dit resultaat zich in de komende jaren zal voortzetten.
 
Peter Grubben
 

Bron: Milieu Federatie Noord-Holland, vrijdag 13 september 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina