naar Marker Nieuws indexpagina
Marken uitgebreid aan de orde in gemeenteraad
Besluitvorming inzake verslag Langs de Kernen Marken
 
In de Raadsvergadering van donderdag 26 september 2013 is de gemeenteraad ruim een uur bezig geweest over Marken en uiteindelijk zijn drie moties aangenomen (agendapunt 8).
 
Vooral dankzij de vijf moties van het CDA (deels dus samen met andere partijen ingediend), is Marken uitgebreid aan de orde geweest. Verder is vooral het aannemen van de motie over de visie op Marken van groot belang en ligt er een grote uitdaging voor de Stichting Eilandraad Marken, de inwoners van Marken en Gemeente Waterland, om van daaruit gezamenlijk naar de toekomst te kijken en komende besluiten in een breder perspectief te plaatsen. Ook deze mogen wij best als een succes vieren !
(reacties Jaap Boes, Stichting Eilandraad Marken)
 
Link naar agendapunt 8 van de gemeenteraad donderdag 26 september 2013
 
 
1) Visie Marken (ingediend door CDA, PvdA en Groen Links)
Met de toevoegingen dat GW i.s.m. de Eilandraad een visie voor Marken moet gaan opstellen, het vooral om een pragmatische aanpak gaat, waarbij projecten die de komende jaren spelen met elkaar in verband worden gebracht, er combinaties kunnen ontstaan met andere kansen waarbij individuele projecten niet onnodig lang worden vertraagd. Dit is precies wat de Eilandraad voor ogen heeft en zal dit uitgangspunt de eerst volgende openbare vergadering aan de bevolking voorleggen.  Alleen Waterland Natuurlijk en VVD waren tegen.
 
 
2) Extra afvalbakken en tegengaan hondenpoep (ingediend door CDA en Waterland Natuurlijk)
Met de toevoeging dat het om enkele bakken gaat zodat het uit de reguliere begroting gefinancierd kan worden. Unaniem aangenomen
 
 
Niet aangenomen zijn:
 
3) Onderhoud havendijk en verwijderen Parkeerhaven N-518 Kruis (Ingediend door CDA en Waterland Natuurlijk)
Jammer dat dit een gecombineerde motie was, anders had de motie onderhoud van de havendijk het wel gehaald. De burgemeester zegde echter wel  toe om het onderhoud van de haven mee te nemen in de gesprekken met RWS. Verder vond wethouder Kools dat m.b.t. de Parkeerhaven eerst samen Provincie Noord Holland onderzocht moet worden welke oplossing de veiligheid kan verbeteren i.p.v. op voorhand gaan voor de oplossing “verwijderen  parkeerhaven”. Voor de motie stemden alleen CDA, Waterland Natuurlijk en SP, en dat is te weinig. Het is echter wel weer onder de aandacht gebracht met dus toezeggingen van de burgemeester en wethouder en dat is ook winst.
 
 
4) Toegang en bebording Marken (Ingediend door CDA)
Met de toevoeging dat de motie feitelijk al in uitvoering is, echter nu zit er wel een formele deadline op, namelijk eind van dit jaar, voorafgaand aan eventuele schaats- of kruiend ijs drukte) gereed. CDA, Groen Links, SP en PvdA stemden voor.
 
 
Niet aangenomen zijn:
 
5) Aanleg extra ontsluiting + “weg Bertus”(Ingediend door CDA)
Ging nadrukkelijk om een onderzoek naar de mogelijkheden bij de landeigenaren en niet nu al om een besluit de weg daadwerkelijk aan te leggen (kan ook niet, want daar is eerst een bestemmingsplanwijziging voor nodig). Men vond dit qua aanpak de verkeerde volgorde en er werd getwijfeld aan breed draagvlak op Marken. Verder werd opgemerkt dat dit onderdeel van de visie zou moeten zijn door een verbinding te leggen met het mogelijk verplaatsen van de brandweerkazerne naar de Boxenring.
 

Bron: Gemeenteraad gemeente Waterland, donderdag 26 september 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina