naar Marker Nieuws indexpagina

Laatste stand van zaken dijkversterking Marken

 
De werkgroep dijkversterking van de Eilandraad is mei/juni 2013 betrokken geweest bij de zogenaamde vingeroefening meerlaagsveiligheid (MLV) en heeft begin juni, tijdens de openbare vergadering van de Eilandraad, een marker alternatief voor de dijkversterking aan de bevolking gepresenteerd welke met instemming werd ontvangen. Vervolgens is een schriftelijk advies opgesteld welke in juli naar Rijkswaterstaat (RWS), Gemeente Waterland en het Hoogheemraadschap is verzonden. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:
 
- Het Marker alternatief (zettingsluwe voordijk) wordt meegenomen in de pilot MLV (2014); 
- Er is 2 miljoen euro vrijgemaakt om in 2014 achterstallig onderhoud uit te voeren;
- Eerder gereserveerde gelden voor traditionele dijkversterking blijven op termijn beschikbaar;
 
Gemeente Waterland heeft richting RWS aangegeven zich niet op voorhand te willen vastleggen op de uitkomst van de pilot MLV, waar de Eilandraad zich uiteraard bij aansluit. Sterker nog, de Eilandraad stelt randvoorwaarden aan de uitgangspunten van MLV welke staan aangegeven in onze brief gedateerd 12 juli 2013 en welke zijn aangescherpt in onze tweede brief gedateerd 29 oktober 2013.
 
Op dinsdag 5 november aanstaande, in dorpshuis Het Trefpunt, aanvang 20.00 uur, houdt RWS een voorlichtingsbijeenkomst over MLV; dit in vervolg op hun eerste bijeenkomst op 7 februari jongstleden. Ter voorbereiding is het goed om kennis te nemen van onze onderstaande brieven van 29 oktober 2013 “Randvoorwaarden ER pilot MLV” en gedateerd 12 juli 2013 “Definitief advies ER dijkversterking”. Verder verwijzen wij u naar de presentatie van het Marker alternatief Dijkversterking. Uw aanwezigheid bij de bijeenkomst van RWS wordt bijzonder op prijs gesteld om draagvlak voor vervolgstappen vast te kunnen stellen.
 
   
Marker alternatief Dijkversterking Definitief advies ER dijkversterking Randvoorwaarden ER pilot MLV
 Gepresenteerd op maandag 17 juni 2013 12 juli 2013 29 oktober 2013
 
 
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 1 november 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina