naar Marker Nieuws indexpagina
Bestemmingsplan (nieuw) hotel op Marken in voorbereiding
Samen met bestemmingsplan Theetuin Overleek
Kruisbaakweg 5 op Marken
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is gestart met de voorbereiding van twee bestemmingsplannen. Het betreft een bestemmingsplan voor de Theetuin in Overleek en een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van een hotel aan de Kruisbaakweg op Marken. Beide plannen hebben betrekking op locaties die bijdragen aan bevordering van het toerisme in Waterland.
 
Theetuin Overleek
Sinds de oprichting van de theetuin met botenverhuur wordt deze voorziening goed bezocht. Door de toename van het aantal bezoekers is er regelmatig sprake van parkeerdruk en met name omwonenden ondervinden daar hinder van. Bovendien is er planologisch gezien geen duidelijk onderscheid meer tussen het woongedeelte en de theetuinvoorziening. Met het nieuwe bestemmingsplan worden beide knelpunten opgelost.
 
Hotel op Marken
In de oprichting van een hotel met restaurant op Marken ziet het college een toegevoegde waarde op het aanbod van verblijfsaccommodaties in de regio. Het bestemmingsplan maakt het oprichten van een hotel met 5 hotelkamers en een restaurant van 80m2 met een grandcafé mogelijk op de plaats van een huidige bedrijfsloods aan de Kruisbaakweg 5 te Marken. Op het perceel kunnen ook de 19 noodzakelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 

Portefeuillehouder Jean van der Hoeven: “Beide locaties hebben een toeristisch karakter en de bevordering van toerisme en recreatie is één van de speerpunten van beleid van het college. Doordat we deze nieuwe bestemmingsplannen opstellen, kunnen we in deze belangrijke sector planologisch een knelpunt oplossen én voorzien in een behoefte. Dat is in mijn optiek een win-win situatie ”.
 
Procedure
De nieuwe (postzegel)bestemmingsplannen worden voorbereid en als volgt in procedure gebracht. Op 8 augustus 2014 zijn de voorontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegd. Tot 18 september 2014 kan iedereen een inspraakreactie geven op deze voorontwerpbestemmingsplannen. Vervolgens worden de ontwerpbestemmingsplannen en definitieve bestemmingsplannen ter inzage gelegd, waartegen respectievelijk zienswijzen en beroep open staan. Daarna kan met de realisatie worden gestart. Naar verwachting duurt dat nog tenminste één jaar.
 
Bestemmingsplan Kruisbaakweg 5 in PDF

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 8 augustus 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina