naar Marker Nieuws indexpagina
Nederland investeert 20 miljard in Deltaplan
 
Nederland gaat de komende 30 jaar ongeveer 20 miljard euro investeren in nieuwe maatregelen om het land te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. Dat staat dinsdag in het nieuwe Deltaplan.
 
Het deltagebied rond Rotterdam, waar Rijn en Maas uitmonden in zee, krijgt steviger dijken. Het deltagebied is volgens de opstellers van het Deltaprogramma 2015 een van de kwetsbaarste plekken van Nederland. De gevolgen van een dijkdoorbraak veroorzaken daar enorme schade. Verder wordt vooral in het Rivierengebied fors ge´nvesteerd in sterkere dijken. In dat poldergebied zullen bij een overstroming veel mensen verdrinken.
 
Gebieden
Het Deltaprogramma 2015 heeft Nederland onderverdeeld in zes gebieden waar meer of minder maatregelen nodig zijn om overstromingen te voorkomen en voldoende zoetwater te behouden. In al die gebieden zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen al sinds het begin van deze eeuw aan het werk. Nu is op een rijtje gezet wat er tot 2050 in elk geval moet gebeuren. Een greep uit de maatregelen per gebied.
 
1) Wadden:
extra zand nodig in kwelder- en wadplatengebied; 100 kilometer waterkering aan de landzijde versterken; veiligheid gasrotonde in Groningen aanpakken; extra zand in Waddenzee zelf en Eemsmonding tot 2100 niet nodig.
 
2) IJsselmeer:
Marken en IJssel-Vechtdelta worden proefgebied voor innovatieve waterveiligheid; waterpeil wordt flexibel en mag na 2050 tot 30 centimeter stijgen; waterbeheerders moeten inlaat zoetwater gaan beperken; maatregelen om landbouw en industrie watergebruik te laten beperken.
 
3) Rivieren:
grootste overstromingsrisico van Nederland; bijna overal dijkversterking en rivierverruiming nodig; dammen langs rivieroevers om grondwaterstand op peil te houden, zodat dijken niet inzakken; experimenten met nieuwe dijkverzwaringsmethodes; slim stuwbeheer om te lage waterstanden voor de scheepvaart te voorkomen.
 
4) Zuid-westelijke Delta:
aanpak stijgend getijdenverschil Westerschelde samen met Vlaanderen; Grevelingen niet nodig voor waterberging; verzilting tegengaan door zoet-zoutmaatregelen bij sluizen; ingrepen op Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland om daar voldoende zoetwater te behouden
 
5) Rijnmond-Drechtsteden:
dijkverbetering rond economische topgebieden; onderzoek naar nog betere werking Maeslantkering; Hollandsche IJssel en Nieuwe Wetering blijven open met stormvloedkering; uitbreiding van zoetwatervoorziening vanuit Waal en Amsterdam-Rijnkanaal; extra waterinlaat bij Spijkenisse; aanpak verzilting in rivieren en kanalen; Eiland van Dordrecht wordt proefgebied innovatieve waterveiligheid.
 
6) Kust:
geen grote ingrepen voorzien tot 2050, wel geregeld zand opspuiten. 
 

Bron: Telegraaf, dinsdag 16 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina