naar Marker Nieuws indexpagina
Aanslag 2017 waterschapsbelasting huishoudens daalt
Aanslag Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 
Voor de meeste huishoudens in ons beheergebied valt de belastingaanslag voor 2017 lager uit. Meerpersoonshuishoudens zonder eigen huis profiteren het meest van de daling. Over het algemeen daalt hun aanslag met 1,7%, circa 5 euro.
 
Naast huishoudens, krijgt ook de procesindustrie en glastuinbouw een lagere aanslag in de bus. "Fijn dat inwoners de inspanningen van ons waterschap om efficiënter en innovatiever te werken nu ook terug zien op hun aanslagbiljet", aldus portefeuillehouder Jan Kramer.
 
Daling zuiveringstarief
Dat de aanslag voor de meeste huishoudens daalt, wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de kosten van de rioolwaterzuiveringen. We werken steeds meer samen met het drinkwaterbedrijf PWN en met gemeenten op het gebied van rioolbeheer, 'als waren wij één keten'. Ook gaan we steeds meer van 'afvalstof-denken' naar 'grondstof-denken': waarbij we grondstoffen terugwinnen uit het afvalwater. Dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt, is onder andere zichtbaar in het zuiveringstarief. "Dat betekent dus geen verhoging van de waterschapsbelasting voor de meeste huishoudens", aldus Jan Kramer.
 
Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor ons watersysteembeheer. Aangezien agrarische bedrijven een groter aandeel in deze kosten betalen dan huishoudens, daalt voor hen de belastingaanslag niet. Wel stijgt hun aanslag minder dan voorzien in eerdere ramingen en is de stijging fors minder dan in 2016. Gemiddeld genomen blijven de belastingopbrengsten in 2017 gelijk ten opzichte van 2016.
 
Duurzaamheid, innovatie en waterbewustzijn
In 2017 wordt veel geïnvesteerd. Zo investeren we verder in stevige dijken en een structurele verbetering van de boezemkades. Ook investeren we in nauwere samenwerkingen met bijvoorbeeld PWN. Daarnaast werken we aan een toekomstbestendig watersysteem. Aangezien de intensiteit van buien veel sneller toeneemt dan verwacht, brengen we de gevolgen hiervan in kaart met modellen en passen we ons beleid hierop aan. Tevens worden er extra maatregelen genomen in het kader van duurzaamheid, innovatie en waterbewustzijn. Voor het vergroten van het waterbewustzijn maken we onder andere gebruik van educatieprogramma's, zoals de tentoonstelling over de overstroming van 1916 die nu te zien is in het Zuiderzeemuseum. 
 
*********
Tarieven Hoogheemraadschap 2017
Link naar begroting 2017 HHNK Tarieven Hoogheemraadschap 2017 in PDF Inloggen bij 'Mijn HHNK'

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dinsdag 22 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina