naar Marker Nieuws indexpagina
Reactie PvdA fractie Waterland op artikel van Eilandraad
 
Geachte Eilandraad,

Naar aanleiding van jullie artikel in het Marker Nieuws van 25 november jongstleden bestaat bij mij de behoefte om namens de PvdA fractie in de gemeenteraad hierop te reageren.
 
Natuurlijk begrijpen wij jullie teleurstelling over de uitkomst van de raadsbespreking, maar hier is sprake van een politiek meningsverschil over de door het college voorgestelde oplossing. Niets meer of niets minder. Hier en daar is al gesuggereerd dat de indieners van de motie de inwoners van Marken niet serieus nemen of dat er een politiek spelletje wordt gespeeld met blijkbaar een hoger doel. Ik kan alleen maar zeggen dat dit onzin is.

In jullie artikel wordt gesteld dat er nu een oplossing moet komen voor het fileprobleem dat ontstaat door voor het parkeerhokje wachtende auto's. Er zou vrijwel niet gesproken zijn over het parkeren en inrijden binnen Marken, wat de inwoners nog nadrukkelijker raakt. De daadwerkelijke verbeteringen zouden nu op de tocht staan. Een nuancering van onze kant is hier op zijn plaats.
 
Fileprobleem
Allereerst het fileprobleem. Blijkbaar wordt er van uit gegaan dat het parkeerterrein in huidige vorm en met de op zijn minst ongelukkige toegangsweg tot het terrein blijft bestaan. Wij hebben echter gepleit voor een ingangsweg meteen bij het inrijden van het eiland door middel van een lange uitvoegstrook naar het parkeerhokje . Bij het begin van het eiland moeten twee verkeersstromen dus al worden gescheiden, met duidelijke bebording. Een voor toeristen en andere bezoekers en een voor inwoners en misschien ook voor bussen. Hoe dat technisch te realiseren, daar zijn verkeersdeskundigen voor. We hebben nadrukkelijk een voorkeur uitgesproken voor herstel van de situatie van voor de herinrichting. Het huidige terrein moet dus weer op de schop.
 
Inrijden
Inrijden: het collegevoorstel gaat het illegaal inrijden volgens ons niet verminderen door een aanduiding " bestemmingsverkeer". Het risico is niet minder dan in de huidige situatie. We staan daarnaast op het standpunt dat alle  bezoekers in principe naar het parkeerterrein moeten. Een bezoekersontheffing per huishouden vinden wij geen goed idee, daar de parkeerdruk in met name de oude kern nu al te hoog is en we dus op termijn weer een discussie gaan krijgen. Maar we hebben er ook bij gezegd dat uitzonderingen bij het inrijden mogelijk moeten blijven (bijvoorbeeld voor ouderen of personen met een beperking). Ook hebben we gezegd dat de "oude" situatie, waarbij doorrijden naar de voetbal of naar de Minneweg, bespreekbaar is omdat dit nooit een probleem was. Een geluid dat wij de laatste tijd vaker hebben gehoord. Ook hebben we gepleit voor een ruimhartig en prijsvriendelijk inrij regime ten behoeve van onze ondernemers. Bij dit alles kunnen de parkeerwachters betrokken worden. En wie dan nog illegaal doorrijdt mag hard aangepakt worden.

Wij hopen dat jullie deze nuancering betrekken bij de openbare vergadering van maandag 28 november 2016. Ik kan daarbij helaas niet aanwezig zijn voor een toelichting, daar ik namens de raad bezig ben met het behartigen van onze belangen (dus ook die van de inwoners van Marken) voor een beter buslijnennet vanaf 2018

Met vriendelijke groet,
namens de PvdA fractie
Henk van Berkum
 

Bron: Henk van Berkum, zondag 27 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina