naar Marker Nieuws indexpagina
De keuze is gemaakt voor dijkversterking op Marken; hoe nu verder?
 
In juli stelde minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het voorkeursalternatief voor de dijkversterking op Marken vast. Daarmee gaat het project Dijkversterking Marken de Planuitwerkingsfase in. Wie zijn hierbij betrokken en wat gebeurt er nu precies?
 
50 Jaar bescherming
De minister heeft definitief gekozen voor het buitenwaarts versterken van de dijk aan de Zuidkade. Zo blijft het unieke karakter van Marken behouden. Aan de Westkade vindt de versterking plaats binnen het huidige profiel van de bestaande dijk. In beide gevallen zorgt deze keuze voor 50 jaar bescherming. De minister zei hierover: 'De nieuwe dijk moet ook passen in het landschap en bij de historie van Marken. Dat vraagt om maatwerk. Deze oplossing heeft draagvlak onder de bewoners. Ik ben blij dat we een alternatief hebben gevonden waar alle partners in dit project achter staan.’ Met het vaststellen van deze wijze van versterken sluit Rijkswaterstaat de Verkenningsfase van het project af, en is de Planuitwerkfase gestart.
 
Het ontwerp finetunen
Eerst vinden nog diverse aanvullende onderzoeken plaats. Met de resultaten daarvan krijgt het ontwerp zijn definitieve vorm. Zo staat nog niet vast hoe de ondergrond eruit gaat zien van de buitenwaarts aan te leggen dijk. Wordt dit zand, veen of een combinatie daarvan? Ook is de projectgroep nog druk aan het rekenen om te bepalen hoeveel water er maximaal over de dijk heen kan komen zonder dat dit tot overlast leidt. Rijkwaterstaat is nu op zoek naar een ingenieursbureau dat het ontwerp tot in detail verder uit gaat werken in een projectplan. Daarbij brengt het bureau alle milieueffecten van de dijkversterking in beeld. Deze worden vastgelegd in het milieueffectrapport. In 2018 kan iedereen formeel op deze plannen reageren.
 
Intensieve samenwerking
Ook in deze fase zijn diverse partijen nauw betrokken bij het project. Dat zijn de gemeente Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland, de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad. Zij overleggen regelmatig met elkaar. Het projectteam houdt zich naast de dijkversterking ook bezig met de ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding.
 
Recreatiemogelijkheden
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier inventariseert in nauwe samenwerking met de Eilandraad de knelpunten in de waterafvoer. Oplossingen hiervoor kan Rijkswaterstaat dan meenemen bij de werkzaamheden voor het versterken van de dijk. Het projectteam heeft bovendien oog voor de recreatiemogelijkheden op de nieuwe dijk. Zo kijken de gemeente en de provincie hoe bewoners en bezoekers zoveel mogelijk van het water kunnen genieten en hoe het rondje Marken als wandelroute nog aantrekkelijker kan worden.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'november 2016'

Bron: Rijkswaterstaat, maandag 28 november 2016

naar Marker Nieuws indexpagina