naar Marker Nieuws indexpagina
Woonvoorziening voor ouderen met een beperking op Marken?
Aanzicht van Wittewerf vanaf de 'Groene Breg' (kruispunt Walandweg/Zereiderpad)
Aanzicht Wittewerf vanaf de lus bij het parkeerterrein
 
Tijdens de Openbare Vergadering van de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad), maandag 28 november 2016, is het ‘Herbergier-concept’ gepresenteerd; een woonvorm voor ouderen met een beperking (www.herbergier.nl). Voor deze woonvorm van 12 tot 16 appartementen met een gemeenschappelijke huiskamer komen ouderen met een lichte tot matige zorgvraag in aanmerking. Elke Herbergier wordt geleid door zorgondernemers (veelal een echtpaar) die er zelf ook wonen. Bewoners betalen uit eigen middelen hun woon- en verblijfkosten zoals huur, maaltijden en service. De zorgkosten worden veelal betaald uit het Persoonsgebonden budget (PGB). Doel van deze woonvorm is om actief en zelfstandig in de eigen woonplaats te blijven wonen wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Er zijn uiteraard ook appartementen voor echtparen zodat zij bij elkaar kunnen blijven wonen. 

Na de presentatie waren er vele vragen zoals wat er gebeurt wanneer degene met de beperking overlijdt en de nog gezonde partner er wil blijven wonen. Maar ook hoe kunnen wij er voor zorgen dat inwoners van Marken voorrang krijgen en is het financieel wel haalbaar voor iemand met alleen AOW. De Eilandraad neemt al deze vragen mee naar een volgend overleg met de organisatie van de Herbergier en komt er begin 2017 via waarschijnlijk een aparte informatiebijeenkomst op terug. De vraag aan de deelnemers van de Openbare Vergadering was echter eerst of zij dit concept op Marken überhaupt zien zitten en daarmee de Eilandraad groen licht geven om verder te gaan met haar onderzoek. Dat was in grote meerderheid het geval! 

Uitgangspunt bij het Herbergierconcept is dat bestaande panden worden benut door verbouw of sloop/nieuwbouw. Dit scheelt vaak in bestemmingsplanprocedures en deze veelal oude panden knappen er nog van op ook. Op Marken zijn er maar een beperkt aantal panden qua bouwvlak en volume groot genoeg om de beoogde 12 tot 16 appartementen te realiseren. Daarbij zijn er minimaal 12 nodig om de exploitatie financieel rond te krijgen en het maximum van 16 komt voort uit de beschikbare zorgcapaciteit en uiteraard het uitgangspunt om het kleinschalig te houden. Dit in Nederland meer dan beproefde concept sluit vooral aan op behoeften in kleine dorpen zoals Marken dat ook is. 

Uiteraard heeft nader onderzoeken van dit concept alleen zin als er ook zicht is op een locatie, en die is er gelukkig al en werd ook door een meerderheid van de Openbare Vergadering positief ontvangen. De eigenaren van Zereiderpad 8, de boerderij ten westen van de Wittewerf, hebben namelijk aangegeven open te staan voor nadere uitwerking op hun perceel. Dit doen zij alleen onder de nadrukkelijke voorwaarde dat zij zelf geen aanspreekpunt zijn tijdens de nadere uitwerking. Daarom heeft de Eilandraad met hen afgesproken dat alle contacten via een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep verlopen en zo gaat het nu ook. Heeft u vragen stelt u ze dan via 
info@eilandraad.nl of via het dagelijks bestuur van de Eilandraad.

Door deze reeds opgerichte werkgroep zijn al eerder de direct omwonenden geïnformeerd. Ook tijdens dat overleg zijn vragen naar voren gekomen, maar vooral ook zorgen geuit. Denk dan aan zaken als de mate van overlast en het vanuit beschermd dorpsgezicht aantasten van het aanzicht van de Wittewerf. De Eilandraad heeft hierover een brief ontvangen namens een groot deel van de bewoners van de Wittewerf en neemt die uiteraard serieus. Bedoeling is om iedereen vanaf het begin er zo veel mogelijk bij te betrekken. Het moet uiteindelijk een voorziening van en voor Marken worden.
 
De Herbergier sheets, getoond tijdens Openbare Vergadering van maandag 28 november 2016

Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 2 december 2016

 *** Foto's zijn op eigen  initiatief van de redactie van www.MarkerNieuws.com bij dit artikel geplaatst  ***
Aanzicht van Wittewerf vanaf Zereiderpad 8
Aanzicht vanaf de lus bij het parkeerterrein Aanzicht vanaf het 'Burgemeestersbruggetje'

Bron: PepProductions, vrijdag 2 december 2016

naar Marker Nieuws indexpagina