naar Marker Nieuws indexpagina
Belangrijke stap naar verbetering sociale huurwoningmarkt
Prestatieafspraken tussen woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente
 
Op maandag 12 december 2016 tekenden gemeente Waterland, de woningbouwcorporaties Wooncompagnie, Intermaris en Woonzorg Nederland en de huurdersverenigingen Interwhere en de Vijfhoek de prestatieafspraken. Voor het eerst zijn bij dit proces ook de huurdersverenigingen vanaf het begin betrokken en medeverantwoordelijk. Hiermee hebben de gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen een basis gelegd voor samenwerking aan het verbeteren van de sociale huurwoningmarkt in Waterland. De prestatieafspraken gaan over de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid.

Portefeuillehouder Jacob Kes is blij met de prestatieafspraken: “Met de prestatieafspraken geven we uitvoering aan de Woonvisie. We streven naar de uitbreiding van sociale huurwoningen, met name voor jongeren, starters en ouderen. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en leefbaarheid een belangrijke rol. Doordat de huurdersverenigingen intensief zijn betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken, zijn de belangen van de huurders behartigd". Ook Henk Touw, voorzitter van huurdersvereniging InterWhere, kijkt met een goed gevoel terug: “We hebben als huurdersverenigingen het proces als positief ervaren. De punten die we inbrachten gingen bijvoorbeeld over betaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Hier zijn ook vervolgafspraken over gemaakt. We namen een kritische houding aan en onze punten zijn zeer serieus opgepakt.”
 
Totstandkoming
De basis voor het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid is gevormd door de Woonvisie Waterland 2020. Vervolgens hebben alle woningcorporaties een bod gedaan, waarin zij beschrijven hoe zij menen dat het volkshuisvestingsbeleid kan worden uitgevoerd. Ten slotte hebben de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen onderhandeld over de uiteindelijk uitvoering. Huurdersverenigingen werden altijd al betrokken als belangrijke adviespartner. Nu zijn zij ook mede-opstellers met als resultaat de nu ondertekende prestatieafspraken.
 
Onderwerpen
De afspraken gaan over onder andere de omvang van sociale huurwoningvoorraad, nieuwbouw en verkoop van sociale huurwoningen, speciale aandacht voor specifieke doelgroepen, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen en duurzaamheid.
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 12 december 2016

naar Marker Nieuws indexpagina