naar Marker Nieuws indexpagina
Besluiten gemeenteraad Waterland donderdag 15 december 2016
 
Donderdag 15 december 2016 was er in het gemeentehuis van Waterland een Gemeenteraad. Er werden in deze Raad een aantal besluiten genomen, die Marken aangaan. Er is gestemd over een aantal agendapunten.
 
023. Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met het verbeteren van het inrijden en parkeren op Marken alsmede over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over de parkeersituatie op het parkeerterrein in
Marken, mede in relatie tot de heffing van parkeerbelasting en dagtoeristenbelasting.
 
Dit agendapunt omvat 11 punten:
1. Een inrijverbod uitgezonderd bestemmingsverkeer in te stellen op de huidige locatie;
2. Naast en vanaf het bestaande inrijverbod een parkeerverbod in te stellen voor geheel Marken;
3. Het parkeerterrein van de voetbal afsluitbaar maken middels een hekwerk;
4. Alle nu nog onbeperkte ontheffingen van bewoners en ondernemers op Marken om te zetten in een parkeer- en inrijontheffing met een geldigheid voor 5 jaar;
5. Inwoners en ondernemers van Marken de mogelijkheid te bieden zonder kosten, in de eerste 3 maanden na inwerkingtreding van het nieuwe verkeersbesluit, hun ontheffing digitaal dan wel via de post te kunnen omruilen;
6. Alle huishoudens de mogelijkheid te bieden één parkeervergunning voor 5 jaar te kopen voor hun bezoekers;
7. Alle ondernemers de mogelijkheid te bieden maximaal twee parkeervergunningen voor 5 jaar te kopen voor hun bezoekers;
8. Alle overige ontheffingen te blijven verstrekken voor de duur van maximaal één jaar;
9. Nabij het inrij- en parkeerverbod een informatiebord in drie talen te plaatsen met daarop de hoogte van de boete voor het niet naleven van de verboden;
10. Eénmalig een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen om de bovenstaande maatregelen te kunnen realiseren;
11. De ontwikkelingen te monitoren en in ieder geval na 6 en 12 maanden deze besluiten te evalueren;
 
Voor:
CDA (2) (*)
D66 (2)
WaterlandNatuurlijk (2)
GroenLinks (3)
VVD (3)
 
12 stemmen
Tegen:
SP (2)
PvdA (1)
 
 
 
 
3 stemmen
 
024. Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de Parkeerverordening gemeente Waterland 2017 alsmede de Verordening parkeerbelasting 2017.
 
Voor:
CDA (2) (*)
D66 (2)
WaterlandNatuurlijk (2)
GroenLinks (3)
VVD (3)
SP (2)
 
14 stemmen
Tegen:
PvdA (1)
 
 
 

 

1 stem
 
024. aanvullend : Wijziging van TARIEVENTABEL 2017, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 4 VAN DE “VERORDENING PARKEERBELASTING WATERLAND 2017” 
1. Het tarief voor het parkeren van een motorvoertuig niet zijnde een bus/touringcar bedraagt per uur : € 3,00 met een maximum per dag van: € 9,00
in
1. Het tarief voor het parkeren van een motorvoertuig niet zijnde een bus/touringcar bedraagt per uur : € 1,80 met een maximum per dag van: € 9,00
 
Voor:
D66 (2)
WaterlandNatuurlijk (2)
VVD (3)
 
 
 
7 stemmen
Tegen:
CDA (2) (*)
PvdA (1)
GroenLinks (3)
SP (2)
 
8 stemmen
 
025. Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de verordening tot intrekking van de Verordening dagtoeristenbelasting 2013
  • Met algemene stemmen aangenomen tot afschaffing, ofwel : 16 stemmen voor
(*) bij het CDA ontbraken : Jelle Kaars en Danita de Baat
 

Bron: PepProductions, donderdag 15 december 2016

naar Marker Nieuws indexpagina