naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad: 'Besluit over Bennewerf moet Marken niet op slot zetten'
 
In januari 2016 besluit de gemeenteraad definitief over het wel of niet stop zetten van het project Bennewerf. Op Marken is dit een zeer gevoelig onderwerp wat tot veel discussies leidt. Als Eilandraad hebben wij in onze Toekomstvisie van 1 februari 2015 onder andere het volgende gesteld aangaande woningbouw:
  • Vooralsnog is het uitgangspunt om eerst binnen de huidige bebouwingscontouren oplossingen te zoeken en pas daarna daarbuiten
  • Bouwen is alleen verantwoord als het met visie gebeurt 
  • Allereerst rehabilitatie van oude woningen en verandering van bestemming van panden
  • Er is grote behoefte aan starterswoningen (jongeren) en levensloopbestendige woningen (ouderen)
  • Vraag en aanbod moet op elkaar worden afgestemd
  • Beleid ontwikkelen om leegstaande woningen/krotten bewoond te krijgen
  • Aantrekken nieuwe inwoners (vooral gezinnen)
Veel van onze Toekomstvisie lezen wij gelukkig terug in de Woonvisie Waterland 2020. Deze is in december 2015 door het college van B&W gepresenteerd. Vanuit deze Woonvisie zal de gemeente in gesprek gaan met woningcorporaties zoals Wooncompagnie om tot prestatieafspraken te komen over sociale woningbouw. Dit is ook zo voorgeschreven in de nieuwe Woningwet welke in 2015 van kracht is geworden.
 
Ondertussen heeft de Eilandraad met haar werkgroepen in 2015 ook niet stil gezeten. De werkgroep Promotie Marken timmert behoorlijk aan de weg om Marken als woonlocatie beter op de kaart te zetten. Ook de werkgroep Medische- en ouderenzorg is druk bezig om te kijken hoe wij het op Marken mogelijk kunnen maken dat ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Verder is de werkgroep Wonen vooral bezig geweest met nader analyseren van woonwensen en houdt uiteraard het aantal en soort te koop en te huur staande woningen goed in de gaten.
 
Voor de zomer van 2016 wordt er voor de doelgroep ouderen een interactieve bijeenkomst georganiseerd om vast te stellen of eerdere analyses kloppen. Tevens wordt het onderzoek onder vertrokken jonge markers afgerond met de vraag waarom ze zijn vetrokken en wat nodig is om terug te keren. De Eilandraad is dus nog volop bezig om de mismatch tussen vraag en aanbod nader uit te werken en van daaruit vervolgstappen te nemen.
 
Als voorlopige tussenstand kunnen wij u melden dat er vooral behoefte is aan ouderenwoningen. Allereerst vanuit de zorgbehoefte; veel bestaande woningen op Marken zijn namelijk niet geschikt te maken als zorgwoning. Daarnaast is het van belang om de doorstroom van ouderen te bevorderen waardoor bestaande eensgezinswoningen vrij komen voor (startende) gezinnen. Ook jongerenwoningen blijken nodig. Dit alleen al vanuit het feit dat de dertien jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan slechts tijdelijk zijn.
 
Los van de Eilandraad zijn ook ontwikkelaars actief, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van het realiseren van appartementen in het voormalige gemeentehuis en de voormalige winkel van Kes. Daarnaast blijkt er dus belangstelling om de Bennewerf te ontwikkelen, hoewel er op dit moment niet is vast te stellen hoe serieus en realistisch dat is. Ook zijn er wellicht nog een aantal zogenaamde inbreilocaties mogelijk. Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering in december 2015 toegezegd om met voorstellen te komen.
 
Als Eilandraad zijn wij uiteraard blij dat er al zoveel in beweging is ten behoeve van onze hoofddoelstelling: het behouden en verbeteren van de leefbaarheid op Marken. Vanuit realisme weten wij echter dat het bouwen op Marken gezien diverse belangen en eisen geen eenvoudige opgave is. Daarom willen wij ook zo veel mogelijk opties open houden, dus ook buiten de huidige bebouwingscontour. Veel mogelijke bouwlocaties die aan bestaande bebouwing grenzen vallen namelijk (net) buiten deze contour. De grotere plannen in het open landschap, zoals de huidige Bennewerf, maar ook de eerder geschrapte Minneweg-Noord, vallen natuurlijk sowieso buiten de contour. Echter ook die opties willen wij op voorhand niet onmogelijk maken.
 
Wij pleiten er daarom voor dat indien de gemeente stopt met faciliteren van het project Bennewerf zij zich tegelijkertijd verplicht om een serieus onderzoek te doen naar alternatieven. Dus waar is het dan wel mogelijk om op termijn met visie te bouwen. Dit moet per direct onder de aandacht van de provincie Noord-Holland worden gebracht zodat Marken qua woningbouw voor de toekomst niet op slot komt te staan en ook de provincie serieus naar alternatieven voor woningbouw op Marken kijkt. 
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, vrijdag 8 januari 2016

naar Marker Nieuws indexpagina