naar Marker Nieuws indexpagina update vrijdag 29 april 2016
Dijkversterking Marken: Wie van de drie?
woensdag 18 mei 2016, vanaf 19.30 uur, inloopavond in dorpshuis 'Het Trefpunt'
 
Rijkswaterstaat heeft drie alternatieven voor de Zuidkade uitgewerkt om de dijk op Marken te versterken. Deze alternatieven bieden een goede basis om tot optimalisatie voor een voorkeursalternatief te komen.
 
De minister zal hier naar verwachting medio dit jaar een besluit over nemen. Alle ontwerpen voldoen aan de veiligheidseisen en houden rekening met zetting, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Wat gaat het worden?
 
1) Lang Cyclische Versterking: een geheel nieuwe dijk op zand
Dit ontwerp gaat uit van een geheel nieuwe dijk die buiten de huidige dijk om wordt aangelegd. Om de zetting te beperken wordt de veenlaag afgegraven en volgestort met zand. Op die manier ontstaat een stabiele dijk die weer 50 jaar mee kan. Marken wordt bij dit alternatief zelfs iets groter dan nu, maar omdat de nieuwe dijk hoger en breder wordt zal het aanzien van het eiland wel wat veranderen. De aanleg van deze nieuwe dijk kan grotendeels vanaf het water worden gedaan waarbij de huidige dijk in stand blijft totdat de nieuwe af is.
 
2) Kort Cyclische Versterking: de huidige dijk versterken voor 25 jaar
Bij de Kort Cyclische Versterking vormt de huidige dijk de basis, waarover een versterkte dijk komt te liggen. Met een planperiode van 25 jaar hoeft de dijk minder hoog en breed te worden dan voor een ontwerp van 50 jaar. Dit draagt bij aan het beperken van de zetting. Daarnaast zorgen maatregelen, zoals nieuwe stenen, flauwere taluds en bredere bermen aan de binnen- en buitenzijde, voor een stabiele dijk. De aanleg vindt deels plaats vanaf de huidige dijk met kleine machines en vanaf de nieuw aan te leggen binnenberm en deels vanaf het water.
 
3) Overslagbestendige Versterking: wateroverlast beperken
Ook het derde ontwerp, de overslagbestendige versterking, gebruikt de huidige dijk als basis. Deze dijk wordt hoger en breder dan nu het geval is. In zeer uitzonderlijke situaties mag er water over de dijk lopen (overslag). Dit mag geen wateroverlast op het eiland geven. Daarom worden er maatregelen genomen aan het slotensysteem op het eiland. Hiermee verbetert ook de waterhuishouding in situaties met veel neerslag. Dit ontwerp gaat net als de Lang Cyclische Versterking 50 jaar mee. De aanleg is vergelijkbaar met de uitvoeringswijze van de kort cyclische versterking.
 
Dijkversterking Westkade
Voor het versterken van de Westkade volstaat het (beperkt) verhogen en verbreden van de kade. Er is één ontwerp uitgewerkt dat 50 jaar mee kan. Dit kan binnen het huidige ruimtebeslag van de dijk worden uitgevoerd. Er is ook rekening gehouden met nieuwe steenbekleding en taluds.
 
Met het voorkeursalternatief de planuitwerkingsfase in
De afsluitende stap van de verkenningsfase is het vaststellen van één voorkeursalternatief, waarin de hoofdkeuze voor de Zuidkade en de Westkade zijn opgenomen. Optimalisaties zijn hierbij mogelijk. Zo kan de langcyclische versterking ook overslagbestendig uitgevoerd worden. Hierdoor kan de dijk wat lager blijven. Er wordt gezocht naar een voorkeursalternatief dat draagvlak heeft, technisch uitvoerbaar is, past binnen het budget en aansluit bij de ruimtelijke kwaliteit van Marken. De minister van Infrastructuur en Milieu stelt naar verwachting medio 2016 het voorkeursalternatief vast. Daarna begint de Planuitwerkingsfase. Daarin wordt het voorkeursalternatief binnen de gestelde kaders uitgewerkt en worden de benodigde juridische procedures opgestart. Deze fase wordt in 2018 afgerond.
 
Inloopavond 18 mei
Op woensdag 18 mei organiseert Rijkswaterstaat in Dorpshuis Het Trefpunt een inloopavond waar u de alternatieven kunt bekijken en vragen kunt stellen aan deskundigen. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'april 2016'

Bron: Rijkswaterstaat, dinsdag 26 april 2016 (update vrijdag 29 april 2016)

naar Marker Nieuws indexpagina