naar Marker Nieuws indexpagina
Levensduurverlengend onderhoud N247 start in november 2016
 
In november 2016 starten de werkzaamheden aan het traject Het Schouw - Broek in Waterland. De werkzaamheden bestaand uit levensduurverlengend onderhoud aan het asfalt, zodat dat weg mee kan tot de definitieve maatregelen aan de N247 worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de busstrook verplaatst. De huidige rijbaan wordt niet verbreed of verplaatst, maar anders ingedeeld.
 
Noodzaak verplaatsen busstrook
Omdat er geen aparte busstrook tussen Het Schouw en Broek in Waterland is, loopt het verkeer in de avondspits regelmatig vast. Ook is het lastig om voor buschauffeurs om weg te rijden van halte Splitsing door de ligging van de halte. Vaak worden buschauffeurs er niet tussen gelaten (geen voorrang). Dit zorgt voor een vertraging van 4 minuten van het openbaar vervoer.
In het maatregelenpakket dat momenteel voor de N247 wordt uitgewerkt, is op dit deel van het traject een tijdelijke busstrook aan de oostzijde van de N247 voorzien. Omdat het nog wel enkele jaren duurt voordat deze maatregelen zijn uitgevoerd (zo vindt de besluitvorming voor een oplossing in Broek in Waterland pas in 2017 plaats), is het zinvol tijdelijke maatregelen te nemen om de vertraging te minimaliseren. In de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland van november 2015 is daarom besloten als maatregel de tijdelijke busstrook op de N247 tussen Het Schouw en Broek in Waterland alvast te verplaatsen naar oostelijke ligging.
 
Werkzaamheden Het Schouw - Broek in Waterland
Naast het verplaatsen van de busbaan naar oostelijke ligging vindt er levensduurverlengend onderhoud plaats aan het asfalt van de N247 op het traject Het Schouw - Broek in Waterland. De huidige rijbaan wordt niet verbreed of verplaatst, maar anders ingedeeld. Ook is nieuwe bebording en belijning nodig, worden vluchthavens aangelegd en zijn aanpassingen nodig bij de kruispunten van Het Schouw en de Eilandweg. De verwachting is om de werkzaamheden in november 2016 te starten.
 
Hinder door werkzaamheden
Gekozen is om hinder te beperken door de werkzaamheden kort maar hevig te laten zijn. Daarom wordt de aannemer opgelegd de voorbereidende werkzaamheden in de dag buiten de spitsperiode uit te voeren of in de avond/nachtperiode (20.00 uur tot 05.00 uur). De werkzaamheden met afsluitingen voor alle wegverkeer, en waarbij grote verkeershinder wordt verwacht, worden in het weekend uitgevoerd. Om de hinder te beperken worden de werkzaamheden zo mogelijk in één weekendafsluiting uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn, wordt wel een reserveweekend ingepland voor uitloop van de werkzaamheden.
 
Bereikbaarheid
• Voetgangers, fietsers en brommers: Langs dit deel van de N247 ligt geen specifiek voetpad of fietspad, maar wel een parallelweg, de Middenweg. Deze weg kan gewoon worden gebruikt. Voor deze verkeersdeelnemers wordt er daarom geen omleidingsroutes ingesteld.

• Lijnbussen en nood- en hulpdiensten: met vervoersbedrijf EBS, politie, brandweer en ambulance is afgesproken dat de doorgang voor hulpverlening en lijnbussen altijd mogelijk moet blijven. Dit geldt ook voor dokters en verpleegkundigen die rijden in een voorrangsvoertuig. In het werkvak blijft voor deze diensten een rijstrook beschikbaar. Verkeersregelaars en bebording zorgen ervoor dat het verkeer op een veilige manier wordt afgewikkeld en tegelijkertijd de veiligheid voor de mensen die aan het wegvak werken kan worden verzekerd. Overige dokters en verpleegkundigen, maar ook toeristenbussen kunnen geen gebruik maken van deze voorziening. Deze groep kan gebruik maken van de omleidingsroutes voor overig wegverkeer en wordt hierover op tijd geïnformeerd. Afspraken worden in het verkeersplan vastgelegd.

• Overig wegverkeer: Voor het overige wegverkeer wordt voorgesteld om de hoofdomleidingsroute te laten lopen over de A10, A8, A7 en N244. Voor bijvoorbeeld de bewoners in Broek in Waterland is deze hoofdomleidingsroute flink te noemen.

In overleg met gemeenten Waterland, Purmerend en Edam- Volendam zal naar aanvullende maatregelen worden gezocht om sluipverkeer over de polderwegen tot een minimum te beperken. Afspraken worden in het verkeersplan vastgelegd.
 

Bron: Provincie Noord-Holland, woensdag 5 oktober 2016

naar Marker Nieuws indexpagina