naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland opteert voor samenwerking
 
In de vergadering van 15 september 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Besloten is in deze collegeperiode geen onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie met omliggende gemeenten.  Wel gaat gemeente Waterland onderzoeken op welke wijze kan worden samengewerkt met nabij gelegen gemeenten om te zorgen dat er een voldoende robuuste organisatie ontstaat. Uitgangspunt daarbij is een duurzame samenwerking die tegemoet komt aan de conclusies van het Bestuurskrachtonderzoek. Tevens wil Waterland nagaan onder welke (financiŽle) condities de gemeente volledig zelfstandig kan blijven.

De uitkomsten van het Bestuurskrachtonderzoek zijn in de gemeenteraad diverse keren aan de orde geweest. Het college heeft op basis van die gesprekken en gesprekken met omliggende gemeenten een voorstel met een aantal varianten aan de gemeenteraad voorgelegd om tot een besluit over onze bestuurlijke toekomst te komen. In het collegevoorstel is aangegeven dat de optie van een bestuurlijke fusie met omliggende gemeenten in deze collegeperiode geen nader onderzoek behoeft. Hiervoor bestaat geen draagvlak bij een meerderheid van de gemeenteraad en ook niet bij de omliggende gemeenten. Het is echter wel belangrijk dat de organisatie voldoende stevig is om alle huidige taken en taken die in de nabije toekomst op ons afkomen, uit te kunnen blijven voeren. Daarom heeft het college de raad voorgesteld in te zetten op slim en duurzaam samenwerken met omliggende gemeenten. Tenslotte heeft het college aangegeven te willen onderzoeken onder welke (financiŽle) condities gemeente Waterland volledig zelfstandig kan blijven. Het college van Waterland is blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het collegevoorstel. Daardoor kan men nu verder aan de slag en richting geven aan het bestuurlijke samenwerkingsproces. 
 
Bestuurskrachtonderzoek
In de afgelopen jaren is de bestuurskracht in de gemeente Waterland regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Al in 2007 heeft een onderzoek ter versterking van de bestuurskracht plaatsgevonden. Daarbij is nadrukkelijk ingezoomd op de verschillende rollen van raad, college en ambtelijke organisatie. Eind 2014 is een hernieuwd onderzoek uitgevoerd waarbij uitvoerig is gekeken naar de bestuurskracht van gemeente Waterland. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de sterkten en zwakten wat de taakuitvoering van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie betreft.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 5 oktober 2016

naar Marker Nieuws indexpagina