naar Marker Nieuws indexpagina
Principeakkoord over opheffing GR Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap
Op de foto ziet u de wethouders van de gemeenten die het principeakkoord over de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland ondertekenden.
V.l.n.r.: mevr.  L. Bromet (Waterland), dhr. K. Van Waaijen (Wormerland), dhr. S. Julius (Oostzaan),  dhr. D. Straat (Zaanstad), dhr. R. Helm (Purmerend), mevr. G. Kroon (Edam-Volendam) en dhr. R. Quakernaat (Landsmeer)
 
De wethouders Participatie van de acht gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben met elkaar afgesproken de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (hierna: GR ) te gaan opheffen. Zeven van de acht gemeenten tekenden hiervoor ook het principeakkoord, waarin is vastgelegd hoe de opheffing precies geregeld wordt. De gemeente Beemster wil een aantal zaken eerst nader onderzoeken. De opheffing van de GR vindt plaats op 1 januari 2018. Aan het principeakkoord ging een intensief proces vooraf waarin de betrokken gemeentes in nauw gezamenlijk overleg tot overeenstemming zijn gekomen. Het besluit wordt nu voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden.
 
BaanStede en de nieuwe uitvoering
Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben gemeenten een bredere verantwoordelijkheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De gemeenten kiezen bij het uitvoeren van de taken die vanuit de Participatiewet bij gemeenten zijn belegd voor een model dat beter aansluit bij wat nodig is voor de eigen bewoners. Hierbij is het opheffen van de GR een noodzakelijke eerste stap. De GR voert onder de naam BaanStede al meer dan 15 jaar de Wet sociale werkvoorziening uit. BaanStede biedt arbeid en arbeidsontwikkeling voor een brede groep mensen die door allerlei oorzaken naast het arbeidsproces zijn geraakt, onder wie ook mensen met een sw-indicatie. Vanaf 2018 nemen drie nieuwe partijen deze taak van BaanStede over: de gemeente Edam-Volendam, de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de gemeente Waterland en het Participatiebedrijf van Purmerend en Zaanstad. Hierin is plaats voor de huidige sw-medewerkers en de ambtenaren die nu bij BaanStede werken. Beemster, Oostzaan, Wormerland en Landsmeer sluiten voor ondersteuning van mensen met een sw-indicatie aan bij het Participatiebedrijf. Ze geven waar mogelijk lokaal invulling aan de Participatiewet en werken ook regionaal samen met de nieuwe uitvoeringsorganisaties.
 
De opdrachtgevers van BaanStede krijgen vanaf 2018 de dienstverlening met kwaliteit die ze nu ook gewend zijn.
 
Betere aansluiting op leefwereld en mogelijkheden
De acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland werken aan nieuwe manieren om zoveel mogelijk mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben, aan het werk te helpen. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 is dit aan verandering toe. De gemeenten willen de ondersteuning om mensen in hun gemeente aan het werk te helpen meer laten aansluiten bij de leefwereld en mogelijkheden van de persoon die dat nodig heeft. Dit verandert het perspectief op wat de gemeenten lokaal willen organiseren en op welke terreinen ze liever regionaal samenwerken. De acht gemeenten willen de kennis en expertise van BaanStede Ún gemeenten op het terrein van ondersteuning bij arbeidsparticipatie bundelen.
 
Het werk gaat door, heldere afspraken
Het principeakkoord dat wethouders hebben gesloten, biedt duidelijkheid en zekerheid aan alle medewerkers en klanten van BaanStede.
Voor de sw-medewerkers en de ambtenaren die nu bij BaanStede werken, geldt dat de arbeidsvoorwaarden die voor hen van toepassing zijn voor het moment van de opheffing, worden gegarandeerd.
De winkel wordt verbouwd maar het werk gaat door. Ook willen gemeenten op een goede manier uit elkaar gaan. Daarom willen de gemeenten de eenmalige kosten laag houden door bijvoorbeeld goede afspraken te maken over de huisvesting.
 
Bijlage: nieuwe organisatie van de uitvoering
 
Uitvoeringsorganisatie Zaanstad en Purmerend: het Participatiebedrijf
Het Participatiebedrijf gaat dienstverlening bieden aan werkzoekenden, werkgevers en bedrijven. Voorwerkzoekenden kijkt het Participatiebedrijf naar wat iemand nog aan talenten en vaardigheden moet ontwikkelen om aan het werk te komen. En biedt het leerwerkplekken waarin mensen de kans krijgen om werkervaring op te doen. Het Participatiebedrijf zoekt geschikt personeel bij de vacatures van werkgevers en ondersteunt hen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen werk uitbesteden bij het Participatiebedrijf tegen een eerlijke prijs en met een goede kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Het bedrijf biedt diensten aan alle acht gemeenten, werkzoekenden en werkgevers en bedrijven in de regio Zaanstreek-Waterland.
 
Uitvoering bij de gemeente Edam-Volendam
Edam-Volendam neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Edam-Volendam wil dit lokaal organiseren. Het Breed Sociaal Loket is dichtbij de inwoners en zorgt voor samenhang met andere gebieden van het sociaal domein, zoals jeugd en wmo. Dit was al de werkwijze voor de mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet, vanaf 1 januari 2018 komt de sw-doelgroep hierbij. De gemeente ziet dat deze mensen goed functioneren in  kleinschalige projecten zoals social firms. Daarom trekt Edam-Volendam op met lokale partners om werk te organiseren. Er liggen ook kansen in de aansluiting met andere gemeenten in het organiseren van werk, zoals in het groen. Het uitgangspunt is dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik maakt van eigen kracht.
 
Uitvoeringsorganisatie Waterland
Waterland neemt zelf verantwoordelijkheid voor werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waterland werkt samen met lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. De gemeente organiseert zelf jobcoaching en egeleiding voor de doelgroep. Specialistische kennis en plekken voor beschut werk worden ingekocht bij partners. Waterland organiseert werk in het groen en schoonmaak, waarbij ook werkplekken beschikbaar komen voor medewerkers uit andere gemeenten.
 

Bron: Gemeente Zaanstad, vrijdag 3 februari 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina