naar Marker Nieuws indexpagina
Waterveiligheid op de agenda dankzij pilot op Marken
 
In 2013 stond overstromingsgevaar op Marken bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland nog niet scherp op het netvlies. Dat is nu wel anders. Beleidsmedewerker Gertjan Winter vertelt wat deelname aan de pilot van Rijkswaterstaat op Marken heeft opgeleverd voor de rampenbestrijding in de regio.
 
Start pilot
Toen Rijkswaterstaat in 2013 van start ging met de pilot Meerlaagsveiligheid (MLV) schoof ook de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) aan. Want VrZW houdt zich bezig met rampenbestrijding, laag 3 binnen de MLV. De andere MLV-lagen zijn dijkversterking (laag 1) en ruimtelijke ordening (laag 2). De veiligheidsregio zorgt voor een veilige regio om in te wonen en werken. Daarom informeren zij inwoners over de risico’s in het gebied Zaanstreek-Waterland en wat zij zelf kunnen doen om zich voor te bereiden. Ook geven ze informatie tijdens incidenten, crises en rampen. ‘In 2013 wisten wij ook nog niet wat het concept Meerlaagsveiligheid inhield’, vertelt Winter. Intussen is VrZW zich maar al te goed bewust van overstromingsgevaar op Marken.
 
Activiteiten
Het echte werk begon voor de Veiligheidsregio in 2015 met de nulmeting risicobewustzijn. Met een enquête heeft VrZW onderzocht in hoeverre de bewoners van Marken zich bewust zijn van het gevaar van een overstroming. In de jaren daarna organiseerde de Veiligheidsregio diverse activiteiten. Van een bijdrage aan de herdenking van de Watersnoodramp van 1916 en een lesprogramma op de Marker basisschool, tot een grote crisisoefening. Winter: ‘We hebben net de 1-meting risicobewustzijn afgerond en merken dat meer bewoners de enquête invullen dan 2 jaar geleden. We gaan beide metingen binnenkort met elkaar vergelijken.’
 
Veiligheidspartners
De crisisoefening Waterwolf haalde in november 2016 vele landelijke en regionale media, onder andere het NOS-journaal. Naast de publieke belangstelling leverde deze oefening veel op voor VrZW. Winter legt uit: ‘Bij de organisatie van Waterwolf werkten we intensief samen met onze veiligheidspartners, zoals Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap, Liander en Defensie. Deze samenwerking heeft veel inzicht in elkaars taken en verantwoordelijkheden opgeleverd.’
 
Samen met bewoners
Een ander resultaat is het Coördinatieplan Overstroming Marken. In dat plan staat beschreven hoe een evacuatie op Marken in zijn werk kan gaan. Winter is vooral trots op de manier waarop dit plan tot stand is gekomen. Bewoners van Marken hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. ‘We hebben mensen van de KNRM-post, de vrijwillige brandweer, EHBO en de Eilandraad bij elkaar aan tafel gezet. Samen met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we de ‘samenredzaamheid’ van alle bewoners bij een overstroming vormgegeven. Bewoners noemden bijvoorbeeld geschikte locaties voor het inrichten van coördinatiepunten. Het gebouw van de kerk en de bibliotheek zijn hiervoor aangewezen’, zegt Winter.
 
Nieuwe projecten
Per 1 mei 2017 is de pilot MLV afgerond. Winter benadrukt dat waterveiligheid nu is opgenomen in het regionale risicoprofiel. Dat is een overzicht van alle risico’s die in de regio kunnen voorkomen. De pilot heeft ook gezorgd voor meer bekendheid van de veiligheidsregio. Winter: ‘We hebben bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan het Waterprogramma van het Hoogheemraadschap. Daarnaast zijn we aangehaakt bij het landelijke project Water en Evacuatie. Ik ben gevraagd deelprojectleider te zijn voor het opstellen van handreikingen voor de Veiligheidsregio’s. De handreiking ‘Impactanalyse Overstroming en ernstige Wateroverlast’ heeft inmiddels geleid tot een project dat de gevolgen van een overstroming in Noord-Holland in beeld brengt. Hierbij werken de Veiligheidsregio’s in Noord-Holland nauw samen met de veiligheidspartners.’
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Pilot Meerlaagsveiligheid Marken 'mei 2017'

Bron: Rijkswaterstaat, woensdag 24 mei 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina