naar Marker Nieuws indexpagina
Wabo jaarverslag 2016 gemeente Waterland
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) over het jaar 2016. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting zoals die in de regelgeving is vastgelegd. In dit verslag wordt tevens een vooruitblik gegeven op de verdere ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie en hoe we de wettelijke taken in 2017 oppakken.
 
Centraal in de Wabo staat de dienstverlening door de overheid aan burgers en het bedrijfsleven. De Wabo integreert circa 25 vergunningen, ontheffingen en toestemmingen tot één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning beoogt de diverse toestemmingsbesluiten die nodig zijn voor het realiseren van een fysiek project (bouw, aanleg, oprichten, gebruik, sloop) zodanig te bundelen dat één besluit overblijft. Het gehele proces van vergunningverlening en handhaving is een belangrijke taak, omdat de opzet van de Wabo een nauwkeurige coördinatie en onderlinge afstemming tussen de verschillende partijen vergt.
 
Het jaar 2016 is het zesde volledige jaar dat de Wabo van toepassing was. De casemanagers van de cluster bouw- en woningtoezicht beheersen meer en meer hun rol. Naast hun rol als bouwkundige toetser, ruimtelijke toetser en verantwoordelijke voor het gehele proces van de vergunningaanvraag nemen zij ook steeds meer de ruimtelijke procedures voor hun rekening. Als sprake is van een zogenaamde binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan of, als eerder in soortgelijke situaties van het bestemmingsplan is afgeweken, een buitenplanse afwijkingsprocedure, dan neemt de casemanager ook de ruimtelijke procedure voor zijn rekening. Het gaat dan om ongeveer vijftig procent van de afwijkingszaken.
 
Rapportage Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 2016
Werkprogramma 2017 gemeente Waterland
Info komt uit 'raadsinformatie' ingekomen stukken week 30, 28 juli 2017

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 27 juli 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina