naar Marker Nieuws indexpagina
Twee varianten voor versterking Zuidkade van Marken
het zandcunet of de compacte variant
 
In juli 2016 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gekozen voor een dijkversterking die het voormalige eiland Marken de komende 50 jaar moet beschermen tegen overstromingen.
 
Dat gebeurde na uitgebreid onderzoek naar beschermingsmogelijkheden voor Marken en na overleg met partners, bewoners en andere betrokkenen. In die verkenning zijn voor de Zuidkade twee mogelijke varianten gekozen:
1) het zandcunet
2) de compacte variant.
 
Beide zijn afgelopen jaar door ingenieursadviesbureau Sweco verder uitgewerkt.
 
Twee varianten
In beide varianten wordt de dijk aan de Zuidkade aan de buitenkant van de huidige dijk versterkt (buitenwaarts). Daar is meer ruimte en het is niet nodig private grond aan te kopen. Het verschil zit hem in de bouwmethode en plek die de nieuwe dijk krijgt: verder weg van of juist tegen de bestaande kade aan.
 
Verder weg of dichtbij?
Binnen de variant zandcunet komt de nieuwe dijk op ongeveer 20 m afstand van de bestaande dijk in het Markermeer te liggen. Ook op die plek bestaat de bodem voor het grootste deel uit veen. Dat veen heeft heel weinig draagkracht, wat betekent dat de nieuwe dijk verzakt wanneer die zonder aanvullende maatregelen op de veenbodem wordt aangelegd. Daarom wordt in de zandcunet variant het veen op de plaats van de nieuwe dijk weggebaggerd en vervangen door zand.
 
De compacte variant is ontworpen als een nieuwe dijk die dichter tegen de bestaande dijk wordt aangelegd. In dit ontwerp blijft de veenbodem liggen. Door op het veen tijdelijk een grote hoeveelheid zand te leggen wordt geprobeerd de bodemdaling te versnellen waardoor de draagkracht toeneemt en de nieuwe dijk stabieler wordt en minder snel verzakt.
 
Voors en tegens
Beide varianten hebben zowel voor- als nadelen. Het zandcunet is bijvoorbeeld duurder dan de compacte variant en neemt meer ruimte in beslag. Daarentegen kent de compacte variant een langere bouwperiode. Bovendien zorgen beide varianten mogelijk voor knelpunten omdat de werkzaamheden plaatsvinden in beschermd Natura 2000-gebied. Al met al roepen beide ontwerpen nog verschillende vragen op die de komende maanden moeten worden beantwoord voordat in het najaar van 2018 het definitieve ontwerp ter inzage kan worden gelegd.
 
Betrokken
Het gekozen ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de plannen worden onderdeel van het projectplan Waterwet. Het streven is om dit plan samen met het milieueffectrapport en de belangrijkste vergunningen medio 2018 ter visie te leggen. Dit wil zeggen dat iedereen het projectplan en het rapport kan lezen en erop kan reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen. Maar voordat het zover is worden projectpartners en bewoners intensief betrokken bij het keuzeproces. Zo is er regelmatig overleg met de werkgroep dijkversterking namens de Eilandraad en de klankbordgroep. Daarnaast zijn bewoners en andere betrokkenen mee te praten bij bijvoorbeeld ontwerpoverleggen.
 
West- en Noordkade
In het project Dijkversterking Marken wordt niet alleen de Zuidkade versterkt. Ook de Westkade wordt aangepakt. Volgens de huidige planning zijn alle werkzaamheden in 2023 klaar. Dan is de dijk van Marken aan zowel de Zuid- als aan de Westkade weer voor 50 jaar robuust en veilig. De Noordkade van Marken is nog voldoende sterk en hoeft de komende decennia niet te worden aangepast.
 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Dijkversterking Marken 'oktober 2017'

 Archief pagina Rijkswaterstaat 'Dijkversterking' 

Bron: Rijkswaterstaat, donderdag 12 oktober 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina