naar Marker Nieuws indexpagina
Meer natuur en recreatievoorzieningen aan kust van Markermeer
 
Er komt in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor ecologische maatregelen aan de Noord-Hollandse Markermeerkust tussen Hoorn en Amsterdam. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland investeren 1,5 miljoen euro in extra natuur en recreatieve voorzieningen aan de kust van het Markermeer. Het Rijk draagt naar verwachting ook 1,5 miljoen euro bij aan deze natuurimpuls. 
 
De ecologische kwaliteit van het Markermeer is onvoldoende. Daarom worden er maatregelen getroffen die zorgen voor meer ecologische diversiteit, een betere visstand, meer foerageergebieden voor watervogels en een aantrekkelijker gebied voor mensen.
Gedeputeerde Water, Cees Loggen: “Meer natuur aan de Markermeer-kust én een mooier landschap voor inwoners en recreanten. Dat vind ik een prachtig resultaat!”
 
Noord-Hollandse kust
Met de investering van 3 miljoen euro langs de Noord-Hollandse Markermeerkust wordt met relatief beperkte kosten een groot gebied aan oeverzones en paai- en opgroeiplaatsen voor vissen toegevoegd aan het Markermeer. De investeringen worden gecombineerd met projecten uit het provinciaal Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam.
 
Trintelzand
De provincie Noord-Holland werkt aan een toekomstbestendig Markermeer - IJmeer, samen met het Rijk, de provincie Flevoland en alle Noord-Hollandse en Flevolandse gemeenten en waterschappen rondom het Markermeer - IJmeer. Behalve de Noord-Hollandse kust kiezen deze partijen voor een investering van 6 miljoen euro voor de aanleg van het Trintelzand, een nieuw natuurgebied langs de Houtribdijk in Flevoland.
 
Gedeputeerde Staten vragen aan Provinciale Staten om in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1,5 miljoen voor extra natuur en recreatieve maatregelen aan de Markermeerkust.
 

Bron: Provincie Noord-Holland, donderdag 9 november 2017

 naar Marker Nieuws indexpagina