Het regeerakkoord ligt er. Er komt meer aandacht voor ondernemerschap, de administratieve lasten worden verder teruggedrongen. Verder veel aandacht voor leren en voor het aan de slag krijgen van moeilijke groepen. De levensloopregeling wordt uitgebreid en de zorgtoeslag gaat omhoog.

Ondernemerschap en kennis
 • Het wordt eenvoudiger om van werknemer ondernemer te worden en omgekeerd. Ook zal het starten van een eigen onderneming naast een baan in loondienst fiscaal aantrekkelijker worden.
 • Samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven wordt gestimuleerd. Dat moet een betere aansluiting opleveren van het onderwijs met de beroepspraktijk.
 • Er wordt een taskforce ‘technologie, onderwijs en arbeidsmarkt’ ingesteld om het tekort aan technisch personeel op te lossen.
 • Universiteiten, hogescholen, kenniscentra en het bedrijfsleven moeten beter samenwerken om het innoverend vermogen van onze economie te benutten. Het kabinet verwacht daarbij veel van het (beroeps)onderwijs en werkgevers.
Arbeidsparticipatie
 • Het nieuwe kabinet wil langdurig werklozen aan het werk helpen met een waaier aan gesubsidieerd werk: Participatiebanen, Participatieplaatsen, Brugbanen, Opstapbanen en Investeringsbanen. De verschillen hiertussen zijn nog niet duidelijk.
 • De markt voor persoonlijke dienstverlening (‘witte’ werksters, witte klussers, etc.) wordt verruimd. Er komen daarvoor loonkostensubsidies voor werkgevers en/of loonaanvullingen aan werknemers.
 • Wie een uitkering ontvangt, moet aan zijn/haar ontwikkeling en arbeidsmarktwaarde gaan werken. In de sociale zekerheid worden nieuwe vaardigheden, employability en arbeidsgeschiktheid bevorderd.
 • De sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsgerechtigde ouders met kinderen tot 5 jaar wordt geschrapt. Er komt wel een scholingsplicht voor deze groep alleenstaande ouders. Deeltijdwerk wordt voor alleenstaande ouders met kinderen financieel aantrekkelijker.
 • Jongeren moeten tijdens hun schooltijd 3 maanden maatschappelijke stage volgen zodat ze kunnen kennismaken met de samenleving.
 • Voor jongeren tot 27 jaar geldt een leer/werkplicht. Wie niet werkt of leert kan zijn uitkering verliezen.
AOW en (pre)pensioen
 • Om de AOW betaalbaar te houden, moet iedereen zo lang mogelijk doorwerken. Daarom heeft het nieuwe kabinet een ingewikkelde fiscale constructie bedacht om te voorkomen dat mensen met vroegpensioen gaan.
 • Er komt een belastingheffing die jaarlijks met 0,6 procent oploopt naar maximaal 17,9 procent in 2040. Ook gepensioneerden met een aanvullend pensioen boven de 18.000 euro gaan meebetalen tot het maximum van de tweede belastingschijf.
 • Wie doorwerkt tot 65 jaar hoeft deze belasting niet te betalen. Voor iedere maand die iemand na zijn 63e jaar doorwerkt komt een arbeidsbonus, waarmee de heffing kan worden ‘terugverdiend’. Bij doorwerken tot 65 jaar bedraagt de heffing dan nul. Met sociale partners wordt nog bekeken hoe deze regeling uitwerkt voor ondernemers en werknemers in zware beroepen.
 • Wie doorwerkt na 57 jaar, krijgt een hogere aanvullende arbeidskorting voor ouderen. Het kabinet wil ook de fiscale rompslomp voor werknemers en ondernemers die doorwerken na hun 65e jaar wegnemen.
Levensloopregeling
 • De levensloopregeling wordt verder uitgebreid. Ook de start van een eigen bedrijf, de periode tussen twee banen, of de overgang naar deeltijdwerk mag voortaan met het gespaarde geld worden overbrugd. Met de sociale partners wordt besproken of de spaarloonregeling in de levensloopregeling kan worden opgenomen.
 • Het gebruik van de levensloopregeling voor vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar dan voornamelijk voor deeltijdpensioen.
 • Mensen met lagere inkomens moeten eenvoudiger toegang krijgen tot de levensloopregeling.
WIA
 • In de WIA zullen nu ook de uitkeringen van volledig arbeidsongeschikten in de WAO, WAZ en Wajong worden verhoogd van 70 naar 75 procent.
 • De leeftijdsgrens voor herbeoordelingen gaat naar beneden van 50 naar 45 jaar.
 • Herbeoordeelde uitkeringsgerechtigden met meer verdiencapaciteit, krijgen recht op een re-integratietraject.
Gedeeltelijk arbeidsgeschikten
 • Er komt een pakket aan maatregelen om jonge gedeeltelijk arbeidsgeschikten (35-) aan het werk te krijgen. De no-riskpolis en premiekorting voor werkgevers die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst houden of nemen, worden uitgebreid.
 • De Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) zal volledig privaat uitgevoerd gaan worden. De Pemba wordt afgeschaft.
Inkomensbeleid
 • De inkomens in de publieke en semi-publieke sfeer worden genormeerd en gemaximeerd. Voor deze inkomens geldt het inkomen van de Minister-president als maximumnorm.
 • Topverdieners in de publieke en semi-publieke sector krijgen voortaan niet meer dan één jaarsalaris mee als ontslagvergoeding.
Emancipatie en discriminatie
 • Discriminatie op de arbeidsmarkt krijgt prioriteit en moet ook bij bedrijven boven aan de agenda staan. De overheid geeft daarbij het goede voorbeeld in het personeelsbeleid. De politie zal aangiften van discriminatie altijd opnemen.
 • Discriminatie van homo’s, zowel op straat als in de sport, het onderwijs, de (ouderen)zorg en bij bedrijven wordt bestreden. Het kabinet maakt hier voldoende geld voor vrij.
 • De overheid spreekt werkgevers aan op hun inspanningen om meer vrouwen in topposities te brengen, vooral ook in het onderwijs.
 • Met werkgevers worden maatregelen genomen om uitval van vrouwen in de leeftijd van 35-40 jaar tegen te gaan en hun kansen bij herintreding te vergroten.
 • Het kabinet wil een einde maken aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen.
 • Tweeverdieners die gebruik maken van informele kinderopvang (zoals opvang door familie) krijgen een betere toegang tot financiële ondersteuning.
 • Het wettelijke recht op ouderschapsverlof wordt verlengd van 13 naar 26 weken per werknemer en is niet overdraagbaar. De levensloopregeling wordt hierop aangepast.
Zorgverzekering
 • Het systeem van nominale premie en inkomensafhankelijke zorgtoeslag in de zorgverzekering blijft gehandhaafd.
 • De no-claim in het zorgstelsel verdwijnt per 1 augustus 2008. Wel komt er een eigen risico, waarvan chronisch zieken en gehandicapten worden uitgezonderd.
 • Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met de pil en jaarlijkse periodieke tandartscontrole voor volwassenen. Het aantal kraamuren wordt uitgebreid.
Bron : Personeelsnet, woensdag 21 februari 2007

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **