Eigenrisicodragers kunnen gedeeltelijk kosten verhalen op werknemers

Maximaal de helft
Met ingang van 1 januari 2007 kunt u als eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) de kosten voor een gedeelte verhalen op (doorberekenen aan) uw werknemers. Tot die datum was dit alleen mogelijk voor werkgevers met een publieke verzekering. De Stichting van de Arbeid heeft eind 2006 aanbevolen om bij het verhalen van de premie in 2007 rekening te houden met de verlaging van de basispremie.

Als ERD voor de WGA draagt u het risico voor zowel de uitkeringslasten als de re-integratiekosten van uw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. Met ingang van het nieuwe jaar kunt u een (klein) gedeelte van deze kosten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 verhalen op uw personeel.

Aan u de keuze
De Regeling Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) geeft aan dat eigenrisicodragers de WGA-lasten voor maximaal de helft kunnen verhalen. Bent u een werkgever met een private verzekering? Dan bestaat de kans dat u niet alleen de WGA-lasten voor uw rekening krijgt, maar bijvoorbeeld ook uitkeringen bij ziekte en/of aanvullingen op de WIA-uitkering. U kunt echter niet al deze kosten verhalen op uw personeel. Omdat de nieuwe regeling juist gebaseerd is op het eerlijkheidsbeginsel, geldt dit alléén voor de helft van de WGA-lasten. Werkgevers zonder private verzekering, mogen drievierde deel van de maximale publieke gedifferentieerde WGA-premie verhalen.

Het verhalen van een gedeelte van de WGA-lasten op uw medewerkers is niet verplicht. U kunt als werkgever zelf bepalen of u van deze mogelijkheid gebruik maakt of niet. Wel kan er in de voor u geldende CAO een nadere regeling zijn opgenomen over het te verhalen percentage.

Maximaal verhaalbare WGA-lasten:

  Kleine werkgever Grote Werkgever
Publiek verzekerd: 50% gediff. Premie 50% gediff. Premie
  Ten hoogste 1,05% Ten hoogste 1,40%
Eigen Risicodrager: 50% private Premie 50% private Premie
Privaat Verzekerd: Ten hoogste nvt Ten hoogste nvt
Eigen Risicodrager: 50% WGA-lasten% 50% WGA-lasten%
Geen Verzekering: Ten hoogste 1,57% Ten hoogste 2,10%

WGA-lasten% = WGA-lasten omgerekend als percentage loonsom.

 
 
Bron : UWV nieuws februari 2007, vrijdag 23 februari 2007

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **