Minister Kamp heeft de Tweede Kamer informatie gegeven over de uitwerking van de toezeggingen in het kader van het pensioenakkoord, het zogeheten vitaliteitspakket.

Het kabinet heeft, in overleg met de sociale partners, verschillende maatregelen uitgewerkt die gericht zijn op het verhogen van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De loopbaan van een werknemer en de werkzaamheden die daarin worden verricht, moeten zodanig zijn dat gezond en werkend de AOW-gerechtigde leeftijd kan worden bereikt.

Het Vitaliteitspakket treedt per 1 januari 2013 in werking en is vormgegeven langs drie lijnen: doorwerken, mobiliteit en loopbaanfaciliteiten.

Regelingen Vitaliteitspakket


1. Doorwerken
 • Werkbonus werknemers 61+
 • Werkbonus werkgevers 62+
2. Mobiliteit
 • Mobiliteitsbonus 55+
 • Dubbele Mobiliteitsbonus uitkeringsgerechtigden 50+
3. Loopbaanfaciliteiten
 • Vitaliteitssparen
 • Verlagen drempel scholingsaftrek
 • Intersectorale scholing
 • Van-Werk-Naar-Werk (VWNW)-budget
 • Overgangsregeling levensloop
Instrumenten die langer doorwerken bevorderen
 • Werkbonus werknemers. Hoogte: € 2.350 per jaar. Leeftijdsgrens: 61 jaar
 • Werkbonus werkgevers. Hoogte: € 1.750 per jaar gedurende drie jaar. Leeftijdsgrens: 62 jaar
Instrumenten die de mobiliteit bevorderen
 • Enkele mobiliteitsbonus. Hoogte: 3.500 euro per jaar gedurende drie jaar. Doelgroep: in dienst nemen van mensen ouder dan 55 jaar
 • Dubbele mobiliteitsbonus. Hoogte: 7.000 euro per jaar gedurende drie jaar. Doelgroep: in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar
Loopbaanfaciliteiten
 • Vitaliteitssparen. Deelnemers kunnen maximaal € 20.000 fiscaal gefaciliteerd sparen; er geldt een jaarlijkse maximum inleg van € 5.000.
 • Verlagen drempel scholingsaftrek. De drempel voor aftrek van scholingsuitgaven wordt gehalveerd naar € 250 .
 • Intersectorale scholing. Nog nader in te vullen door sociale partners en afspraken in cao’s.
 • Van-Werk-Naar-Werk (VWNW)budget. Nog nader in te vullen door sociale partners en afspraken in cao’s.
 • Overgangsregeling levensloop. De levensloopregeling blijft vanaf 2012 bestaan voor deelnemers die op 31 december 2011 ten minste € 3.000 op hun levenslooprekening hebben staan.
Hoe nu verder?
De voorgenomen aanpassingen van het vitaliteitspakket in de fiscale sfeer zijn al verwerkt in het belastingplan 2012. Minister Kamp heeft nog een aantal wijzigingen aangebracht. Waar nodig zal de staatssecretaris van Financiën het belastingplan hierop aanpassen. Medio oktober volgt een Nota van wijziging.

De nieuwe inkomensafhankelijke werkbonus wordt verwerkt in het belastingplan 2013. Voor de introductie van mobiliteitsbonussen komt begin 2012 een separaat wetsvoorstel.

De inzet met betrekking tot het VWNW-budget en intersectorale scholing wordt komend jaar verder uitgewerkt in overleg met sociale partners.
 
 
Vitaliteitspakket in PDF
Bron : Kluwer Salarisadministratie, dinsdag 4 oktober 2011

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **