Onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft en andere bezuinigingen
 
 
Hieronder volgt een overzicht van een aantal bezuinigingen en hervormingen waar VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie het donderdag over eens zijn geworden.
 • De ambtenarensalarissen worden 2 jaar bevroren, behalve die in de zorg.
 • De btw in het hoge tarief gaat van 19 naar 21 procent.
 • De AOW gaat sneller omhoog; in 2013 al met 1 maand. Daarna een stijging in stappen, waardoor in 2019 66 jaar wordt bereikt en in 2024 67 jaar. Daarna koppeling aan levensverwachting.
 • De werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW-uitkeringen betalen. Hoogte en duur van de WW blijven overeind.
 • De bankenbelasting wordt verdubbeld. De opbrengst neemt daardoor toe van 300 tot 600 miljoen.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft.
 • De overdrachtsbelasting blijft op 2 procent.
 • De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt gelijkgesteld aan de maximum WW-duur.
 • Bezuinigingsplannen in het passend onderwijs, op het persoonsgebonden budget en op natuur worden teruggedraaid. Er komt 200 miljoen euro extra voor natuur. Ook de eigen bijdrage ggz wordt ongedaan gemaakt.
 • De in het Catshuis geplande bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking (750 miljoen euro) is van tafel.
 • Er komt een eenmalige werkgeversheffing voor hogere inkomens die 500 miljoen euro moet opbrengen.
 • Er wordt 1,6 miljard euro bezuinigd in de zorg door een nieuw systeem van eigen bijdragen en eigen risico’s waarbij de lage inkomens worden ontzien.
 • Nieuwe aflossingsvrije hypotheken (dat zijn ook de spaarhypotheken) komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
 • Huren worden marktconform.
 • Er komt een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales.
 • Het eurovignet wordt duurder, waarmee het vrachtvervoer de over weg zwaarder wordt belast.
 • De accijns op alcohol, tabak en frisdrank gaat omhoog. Dat lever 625 miljoen op.
 • De btw op podiumkunsten gaat weer terug van 19 naar 6 procent.
 • De verhoging van de griffierechten wordt teruggedraaid.
 
*******************
 
Wat betekent Stabiliteitsprogramma voor werkgevers ?
 
Minister De Jager van Financiën heeft het Nederlandse Stabiliteitsprogramma naar de Europese Commissie gestuurd. Het met de Tweede Kamer overeengekomen begrotingsakkoord brengt het begrotingstekort in 2013 terug naar 3 procent van het bruto binnenlands product. De besparingen zullen met dit pakket in 2013 circa 12 miljard euro bedragen. 

Hierna vindt u de wijzigingen die met name voor werkgevers van belang zijn. 

Pensioen
 • Als onderdeel van de aanvullende maatregelen, en in overeenstemming met de verplichtingen krachtens het Europlus Pact, zal de pensioengerechtigde leeftijd worden verhoogd. Een eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd - in stappen - verder worden verhoogd. Dit leidt ertoe dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 wordt bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren.
 • Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Met deze maatregel wordt uitsluitend nieuwe opbouw geraakt. In aanvulling op de verhoging op de richtleeftijd, worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen neerwaarts aangepast. Per saldo wordt structureel 0,7 mrd bespaard op de fiscale faciliëring voor aanvullend pensioen (Witteveenkader).
 • Het beschikbare budget voor de extra ‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd. Ook zal het beschikbare budget voor ‘mobiliteit’ na 2013 niet verder toenemen (totale opbrengst 800 mln in 2013).
Arbeidsmarkt
 • Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW-uitkering betalen. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. Ontslagregelingen worden op deze manier activerende ontslagregelingen die ingezet worden ten behoeve van scholing en toeleiding naar een andere baan. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd.
 • Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd. Dit zorgt in 2013 voor 500 miljoen extra inkomsten.
Afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding
Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2 procent. De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s. Dit bevordert dat mensen dichterbij hun werk gaan wonen en vermindert de milieu- en filedruk. 

Loonmatiging
 • Ten aanzien van de lonen voor ambtenaren (excl. zorg) geldt voor 2 jaar een nullijn. De tranches voor de loonbijstelling voor 2012 en 2013 worden ingehouden voor de contractloonstijging.
 • Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd, onder meer door de tabelcorrectiefactor in de belastingen één jaar niet toe te passen, waardoor een loonstijging wordt belast tegen een hoger marginaal tarief.
 • De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt per 1 september 2012 gelijkgesteld aan de maximum WW-duur.
Ook hogere inkomens zullen in deze tijd een extra bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de begrotingsproblematiek. Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing (‘eenmalige crisisheffing’: opbrengst van 500 mln). Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75 procent.
 
 
Bron : Kluwer Salarisadministratie, dinsdag 1 mei 2012

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **