Aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd
Minister Kamp van Sociale Zaken heeft het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. 

De leeftijd waarop men recht krijgt op het AOW-ouderdomspensioen wordt vanaf 2013 stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2023 en vanaf 2024 gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. De pensioenrichtleeftijd in het fiscale kader voor aanvullende pensioenen (Witteveenkader) wordt per 1 januari 2014 verhoogd naar 67 jaar. Vervolgens wordt deze pensioenrichtleeftijd op vergelijkbare wijze als de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. 

Een en ander wordt geregeld in het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). 

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een fundamenteel onderdeel van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. De verhoging van de AOW-leeftijd vraagt daarom ook om aanpassingen op andere terreinen dan de AOW en de aanvullende pensioenen. 

Pensioengerechtigde leeftijd
Omdat mensen door het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd verschillende AOW-leeftijden kunnen hebben, is er voor gekozen in de wetgeving de leeftijdsgrens van ‘65 jaar’ – daar waar mogelijk – te vervangen door ‘de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet’. 

Uitvoerbaar
Het besluit is voor een uitvoeringstoets voorgelegd aan de Sociale verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst/Toeslagen en het Uitvoeringspanel gemeenten. Ook is het besluit voorgelegd aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een toezichtbaarheidstoets. Voornoemde organisaties achten de wijzigingen uitvoerbaar. 
 Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW leeftijd van 2 augustus 2012
Bron : Sociale Zaken, dinsdag 28 augustus 2012

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **