Bron : UWV, zaterdag 13 oktober 2012
************************************************************

 

 

De WUL veranderingen in het kort:
 
- alle premies werknemersverzekeringen zullen van de werkgever worden geheven 
- de werknemersbijdrage voor de WW komt daarmee definitief te vervallen
 
- de bijdrage ZVW wordt rechtstreeks van de werkgever geheven en zijn niet meer verplicht deze aan de werknemer te vergoeden
 
- de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage ZVW zullen over dezelfde grondslag worden gegeven
 (al per 1 januari 2012 is het maximum voor de ZVW gelijk gesteld aan dat van de werknemersverzekeringen) 
 
- de Awf-franchise komt te vervallen
 
- over de bijtelling inzake de auto van de zaak worden premies werknemersverzekeringen geheven
 
- de restitutie van premies werknemersverzekeringen en de bijdrage ZVW bij meerdere dienstbetrekkingen komt te vervallen

Het gevolg is onder meer dat de bijdrage ZVW en de premieswerknemersverzekeringen volledig een werkgeversaangelegenheid worden en
geen deel meer uitmaken van de bruto-netto berekening op de loonstrook.

Dat de WUL op 1 januari 2013 in werking treedt is in lijn met hetgeen daarover eerder al is aangekondigd.

 

 

   Kamerbrief inzake inwerkingtreding Wet Uniformering Loonbegrip  
************************************************************

 

 

Geen franchise in 2013, wel lagere Awf-premie
 
Om een uniforme heffingsgrondslag te bereiken, schaft de Wet uniformering loonbegrip per 2013 de franchise voor de premie WW-Awf af. Dat betekent dat uw onderneming al over de eerste euro loon van werknemers premie gaat betalen. Het premiepercentage daalt dan waarschijnlijk wel naar 2,05%.
 
Als per 1 januari 2013 de Wet uniformering loonbegrip van kracht wordt, gebruikt u voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen voortaan één en dezelfde heffingsgrondslag. Om dat mogelijk te maken, moet de franchise voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) het veld ruimen.
 
Franchise moet weg voor gelijkmaken grondslag
Op dit moment hoeft uw onderneming over de eerste € 17.229 die een werknemer verdient, geen Awf-premie af te dragen. Deze franchise komt per 2013 te vervallen. Dat is nodig omdat anders de totale grondslag waarover uw onderneming premies werknemersverzekeringen is verschuldigd niet helemaal gelijk is aan de grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daar geldt de franchise immers ook niet.
 
Premie WW-Awf naar 2,05%
Als het bij het afschaffen van de franchise zou blijven, zouden de lasten van uw onderneming flink toenemen. U moet immers al vanaf de eerste euro Awf-premie gaan betalen. Het ziet ernaar uit dat het premiepercentage van de Awf vanwege de afschaffing van de franchise naar beneden gaat van 4,55% naar 2,05%. Dit zou ervoor zorgen dat gemiddeld genomen de lasten van werkgevers gelijk blijven. In het Belastingplan dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd, zullen de nieuwe tarieven zijn opgenomen.
 

 

 

Bron : Rendement.nl, maandag 10 september 2012

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **