Tweede Kamer neemt Belastingplan en OFM 2013 aan
 
De Tweede Kamer heeft op dinsdag 20 november ingestemd met het Belastingplan 2013 en de Overige fiscale maatregelen 2013.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2013. Aan de werkbonus zal een horizonbepaling worden verbonden, waardoor deze bonus met uitzondering van nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt (amendement Dijkgraaf). 

Overgangsrecht levensloop
Verder wijzigt het overgangsrecht voor de levensloop (amendement Dijkgraaf/Neppérus/Groot). Tot 31 december 2021 mag over het levenslooptegoed bestedingsvrij worden beschikt. Tot genoemde datum kunnen deelnemers overigens ook nog gewoon blijven opbouwen, waarbij weliswaar geen recht meer bestaat op de levensloopverlofkorting. Tegoeden die in 2013 worden opgenomen, worden slechts voor 80 procent in de heffing betrokken. Dit geldt ook voor de verplichte vrijval van tegoeden van minder dan 3000 euro. 

OFM en prepensioen
De Wet overige fiscale maatregelen 2013 is met algemene stemmen aangenomen. Het wordt voor mensen met prepensioen mogelijk dit te laten doorlopen indien zich een AOW-gat voordoet (amendement Neppérus/Groot). 
 
Overzicht wijzigingen pakket Belastingplan 2013
 
De staatssecretaris van Financiën stuurt een brief aan de Eerste Kamer met de belangrijkste wijziging op het pakket Belastingplan 2013 ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende wetsvoorstellen op Prinsjesdag. 

Belastingplan 2013
Er zijn drie nota’s van wijziging met betrekking tot het voorstel van wet Belastingplan 2013 ingediend. Hierna worden de inhoudelijke wijzigingen in deze nota’s van wijziging die voor u relevant zijn toegelicht. 

De tweede nota van wijziging voorziet, naast enkele technische wijzigingen, in de uitwerking van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord VVD-PvdA (regeerakkoord), waarvan de beoogde inwerkingtreding is voorzien met ingang van 1 januari 2013. Dit betreft de volgende maatregelen:
 
  • Het niet invoeren van het vitaliteitssparen.
  • De verhoging van het tarief van de assurantiebelasting naar 21 procent met ingang van 1 januari 2013.
  • De invoering van de werkbonus voor werknemers die aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar, maar nog de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt en een arbeidsinkomen hebben tussen 90 en 175 procent van het wettelijk minimumloon.
  • Het schrappen van de aftrekbaarheid van de beloning voor assurantietussenpersonen.
Het regeerakkoord bevat ook een verruiming van de mogelijkheid voor ondernemers om maximaal vier maanden uitstel van betaling te krijgen voor openstaande belastingaanslagen. De grens van de hoogte van de openstaande belastingschuld wordt verhoogd van 12.000 naar 20.000 euro. Deze maatregel wordt in de Leidraad Invordering 2008 uitgewerkt, een wetswijziging is hiervoor niet nodig. 

Afdrachtvermindering onderwijs
De tweede nota van wijziging brengt daarnaast wijzigingen aan in de afdrachtvermindering onderwijs. 

In het regeerakkoord wordt de afdrachtvermindering onderwijs per 1 januari 2014 afgeschaft, in het licht daarvan komen de in het oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen wijzigingen op dit terrein te vervallen. Ter dekking van de hierdoor gemiste besparing worden de bedragen van de afdrachtvermindering onderwijs met 3,41 procent verlaagd. 

Werkkostenregeling
De derde nota van wijziging strekt ertoe dat de per 1 januari 2013 voorziene verhoging van de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling niet doorgaat. 

Amendementen
De volgende amendementen zijn aangenomen:
  • Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 28 (Dijkgraaf/Neppérus/Groot). Op grond van dit amendement wordt het overgangsrecht levensloop aangepast. Opname uit de levensloopregeling wordt bestedingsvrij gemaakt. Eenmalige opname van het volledige tegoed in 2013 wordt gefaciliteerd, slechts 80 procent van de grondslag wordt belast, ook als dat gehele tegoed minder dan 3000 euro is.
  • Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 43 (Dijkgraaf). Op grond van dit amendement wordt aan de werkbonus een horizonbepaling verbonden, op grond waarvan de werkbonus behoudens nadere wetgeving per 1 januari 2020 vervalt.
Overige fiscale maatregelen
De eerste nota van wijziging brengt, naast enkele technische wijzigingen, de hierna opgenomen wijzigingen aan:
  • Per 1 januari 2013 komt de automatische continuering van de verklaring arbeidsrelaties te vervallen.
  • Als gevolg van het via een generieke bepaling tijdsevenredig maken van het premiedeel heffingskortingen op grond van het Begrotingsakkoord 2013, komt ingevolge deze nota van wijziging de specifieke tijdsevenredige herleiding van het AOW-premiedeel van de heffingskortingen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te vervallen.
De tweede nota van wijziging vloeit voort uit het regeerakkoord en houdt verband met het niet in werking treden van vitaliteitssparen en het geen doorgang vinden van de tariefverlaging van de assurantiebelasting per 1 januari 2015 met 0,2%-punt. 

Werkgeversheffingen
Deze nota van wijziging regelt daarnaast dat de werkgeversheffingen zichtbaar moeten zijn op de door de werkgever te verstrekken jaaropgaaf maar biedt aan de werkgever de mogelijkheid om, zowel de werkgeversheffingen als voor de overige gegevens die moeten worden verstrekt, de opgave te doen in de vorm van een jaaropgaaf of via een loonstrookje. 

Amendementen
De volgende amendementen zijn aangenomen:
Kamerstukken II 2012/13, 33 403, nr. 13 (Schouten/Omtzigt). Dit amendement past de leeftijdsbegrenzing van de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting aan van 18-35 jaar naar 18-40 jaar.
Kamerstukken II 2012/13, 33 403, nr. 15 (Neppérus, Groot). Dit amendement maakt variabilisatie van al vóór 1 januari 2013 ingegaan pensioen mogelijk.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron : Kluwer Salarisadministratie, maandag 26 november 2012

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **