Overbruggingsregeling AOW volgens planning in oktober 2013

 
De beoogde inwerkingtreding van de overbruggingsregeling AOW is 1 oktober 2013 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013. In de definitieve regeling wordt, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord, de inkomensgrens verhoogd naar 200 procent van het wettelijk bruto minimumloon (en 300 procent voor paren). Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) acht de regeling uitvoerbaar en invoerbaar per 1 oktober 2013, onder de voorwaarde dat uiterlijk 1 juli 2013 helderheid is over de inwerkingtreding van de regeling. De SVB is al gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Op basis van beschikbare gegevens uit de polisadministratie kan de SVB personen die mogelijk recht hebben op een overbruggingsuitkering benaderen met een gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier. Aan overige personen zal in meer algemene zin worden gecommuniceerd over de regeling.
 
De tijdelijke overbruggingsregeling geldt tot en met eind 2018. Dit betekent dat de laatste instroom in de regeling zal plaatsvinden op 31 december 2018.
De regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Vanaf september wordt gestart met het aanschrijven van potentieel rechthebbenden. De SVB streeft er naar om mensen die met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 recht hebben op een overbruggingsuitkering, nog in 2013 uit te betalen.
 
Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dinsdag 28 mei 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **