Belastingplan 2014 in teken van fraudebestendigheid en solide inkomsten

 
Het pakket Belastingplan 2014 staat voor een groot deel in het teken van het uitvoering geven aan diverse fiscale maatregelen uit het regeerakkoord. De maatregelen hebben als doel het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Naast een solide belastingopbrengst krijgt een ander speerpunt uit de fiscale agenda van staatssecretaris Weekers, een fraudebestendig belastingstelsel, gestalte in het pakket Belastingplan 2014 door diverse maatregelen rond de aanpak van fraude. Ten slotte passen de belastingplannen waar mogelijk ook in het streven naar een eenvoudiger belastingstelsel.
 
Fraudebestendigheid
In de brief van 10 mei 2013 heeft het kabinet aangegeven welke maatregelen het wil nemen bij de aanpak van fraude met toeslagen. De maatregelen in het vandaag gepresenteerde wetsvoorstel bevatten middelen om de nu bekende fraudes effectief te bestrijden. Weekers: ‘Fraude gaat ten koste van de belastingmoraal van de goedwillende mensen en leidt terecht tot  verontwaardiging in de samenleving. Daarom zit in het pakket Belastingplan 2014 een wetsvoorstel dat effectieve handvatten biedt om de nu bekende fraudes daadkrachtig te bestrijden. Verder heeft het voorkomen en opsporen van nieuwe fraudegevallen veel prioriteit binnen de Belastingdienst.’
 
Om te voorkomen dat toeslagen ten onrechte worden uitbetaald en niet terug te halen zijn, krijgt de Belastingdienst ruimere bevoegdheden om aanvragen strenger te controleren. Zo kan de dienst besluiten aanvragen niet in behandeling te nemen of lopende betalingen te stoppen. Als iemand die een voorschot aanvraagt onbekend is bij de Belastingdienst komt hij pas in aanmerking voor een voorschot op een toeslag als hij zich gemeld heeft op het Belastingkantoor met bewijzen. Pas als zo is vastgesteld dat de nieuwe aanvrager daadwerkelijk recht heeft op de toeslag, zal de Belastingdienst een voorschot verlenen. Om dit mogelijk te maken wordt de beslistermijn voor de verlening van een voorschot verlengd van 8 naar 13 weken, met de mogelijkheid om die termijn nog eens met maximaal 13 weken te verlengen. Het overgrote deel van de aanvragers, waarbij geen sprake is van een verhoogd frauderisico, zal echter geen gevolgen ondervinden van de strengere controles. 
Ook een aanvrager die in de afgelopen vijf jaar een boete van de Belastingdienst heeft gekregen of strafrechtelijk veroordeeld is vanwege een belastingmisdrijf, komt niet langer in aanmerking voor een voorschot op de toeslag. In die gevallen zal de toeslag alleen worden uitbetaald op basis van de definitieve toekenning, wanneer daar recht op bestaat.
 
Nieuw is verder dat mensen die opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekken bij het aanvragen van een voorlopige teruggaaf, een boete kunnen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een belastingplichtige die hypotheekrente claimt terwijl hij geen eigen woning heeft. Een boete kan alleen worden opgelegd als de belastingplichtige zelf het initiatief neemt tot een voorlopige aanslag of tot een herziening. Alleen mensen die bewust misbruik maken kunnen dus deze boete krijgen.
 
Inkomensbeleid
Een van de pijlers van het kabinetsbeleid is om de lasten evenwichtig te verdelen, vooral in tijden van ingrijpende bezuinigingen. Tegelijkertijd wordt werken meer lonend gemaakt om te stimuleren dat mensen aan het werk gaan. Hiertoe heeft het kabinet in het regeerakkoord een aantal maatregelen aangekondigd. Een daarvan is de verhoging van de arbeidskorting. De maximale arbeidskorting wordt in vier jaar in totaal verhoogd met € 836. Voor 2014 bedraagt de verhoging € 374. Voor inkomens hoger dan 225% van het minimumloon wordt de arbeidskorting verder inkomensafhankelijk afgebouwd. Het maximum van de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 wordt in vier jaar verhoogd met in totaal € 196. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 verhoogd met € 99 tot maximaal € 2100. Voor inkomens vanaf € 19.645 geldt dat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt afgebouwd.
 
(uitwerking, red.)
 Arbeidskorting
Arbeidskorting wordt inkomensafhankelijk vanaf:
€ 1.477,80 (minimumloon vanaf 01/07/2013) * 225% : € 3.325,05 * 12 : € 39.900,60
 
2014 : € 1.723 + € 374 = €  2.097 (maximaal)
Vanaf inkomen > € 81.000 : € 367
 
 algemene heffingskorting
Tot < € 19.645 : € 2.001 + € 99 : € 2.100
Vanaf > inkomen € 56.531 : € 2.100 -/- € 737 : € 1.363
 
2e schijf : € 33.363 -/- € 19.645 : € 13.718 * 2% : € 274,36 > € 274
 3e schijf : € 56.531 -/- € 33.363 :  € 23.168 * 2% : € 463,36 > € 463
€ 274 + € 463 : € 737
 
Accijns
Uit de grenseffectrapportage blijkt dat de opbrengst van de vorige accijnsverhoging op tabak achterblijft bij de oorspronkelijke ramingen. De verwachting is dat dit effect zich op termijn zal herstellen. Daarom wordt de voorgenomen accijnsverhoging op tabak uitgesteld tot 1 januari 2015. In het Regeerakkoord stond een accijnsverhoging voor bier en wijn gepland van 14% en 5% voor sterke drank. Om niet teveel uit de pas te lopen met de accijnstarieven in onder meer Duitsland is besloten in plaats daarvan de accijns op alle alcoholhoudende dranken te verhogen met 5,75%. Hiermee wordt de in het regeerakkoord voorziene opbrengst van deze accijnsverhoging gehalveerd. De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken worden verhoogd: limonade met 2,09 cent en vruchtensap met 1,57 cent. De accijns op diesel en LPG wordt, naast de jaarlijkse indexatie, verhoogd met respectievelijk 3 cent per liter en 7 cent per liter.
 
Oldtimers
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar.
 
Verruiming vrijstelling van schenkbelasting
Met ingang van 1 oktober 2013 wordt tijdelijk (tot 1 januari 2015) de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. Kort gezegd mag iedereen van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, vrij van schenkbelasting. Deze moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld of een verbouwing van een eigen woning. Normaal gesproken geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximum bedrag van € 51.407.
 
Stamrechten
Met ingang van 1 januari 2014 mag een zogenoemde ontklemming van de onder de stamrechtvrijstelling vallende vermogens in één keer worden uitgekeerd. Het hoeft dan niet langer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. Over het vrijgekomen vermogen hoeft in 2014 slechts over 80% van het totale bedrag belasting te worden betaald. Deze maatregel is voor mensen uiteraard niet verplicht, de overheid biedt alleen de mogelijkheid. De stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari 2014 afgeschaft voor nieuwe gevallen.
 
Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling
De afdrachtvermindering onderwijs wordt zoals voorgenomen in het regeerakkoord met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door een beter te richten subsidieregeling voor leerwerktrajecten. Deze regeling zal vallen onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 
 Belastingplan 2014
Bron : Accountancy Nieuws, dinsdag 17 september 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **