Vijf belangrijkste wijzigingen in 2014 voor salarisadministratie
 
Op Prinsjesdag 2013 zijn de plannen voor 2014 bekendgemaakt. SD Worx, internationale aanbieder van payroll- en HR-diensten, geeft een overzicht van de vijf belangrijkste voorgestelde wijzigingen die invloed hebben op HRM en salarisadministratie.
 
De vijf belangrijkste wijzigingen betreffen de loon- en inkomstenbelasting, arbeidsrecht en sociale zekerheid, modernisering Ziektewet en premieheffing, premiepercentages en Zorgverzekeringswet.

1. Loon- en inkomstenbelasting
In 2014 zullen de belastingschijven, het percentage en de grenzen niet veranderen. Wel zijn wijzigingen aangekondigd vanaf 2015 inzake het belastingtarief in de eerste schijf. Daarnaast zijn er grote wijzigingen gedaan wat betreft de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Deze resulteren in een lagere belastingdruk voor lagere inkomens en een hogere belastingdruk voor hogere inkomens. Vanaf 2016 zullen inkomens van € 100.000 of meer geen recht hebben op beide kortingen.  
 
2. Arbeidsrecht en sociale zekerheid
De wijzigingen in arbeidsrecht en sociale zekerheid zullen in 2014 op basis van het Sociaal Akkoord worden uitgewerkt. Implementatie start vanaf 2015. 
  • In 2014 zullen voorbereidingen worden getroffen om per 2015 de Participatiewet in te voeren. De toetreding tot de Wajong wordt daarmee beperkt. De huidige Wajong-ers worden herbeoordeeld op basis van hun arbeidsvermogen.
  • Wijzigingen in het ontslagrecht en de WW worden in 2014 verder in detail ingevuld. De aanpassingen worden geleidelijk in 2015 en 2016 ingevoerd. Zo zal de maximale duur van de WW naar twee jaar gaan en komt er één ontslagroute.
  • Vanaf 2015 wordt een Huishoudentoeslag gefaseerd ingevoerd die de diverse toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag) gaat vervangen.

  • Er komen maatregelen die samen met de sociale partners worden opgesteld om schijnconstructies voor ontduiking van sociale lasten en minimumlonen aan te pakken.
  • De AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd: 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De pensioenleeftijd voor de aanvullende pensioenen zal gelijk gaan lopen met de AOW-leeftijd.
  • De ouderschapsverlofkorting komt per 2015 te vervallen.
  • In 2014 wordt de Calamiteitenregeling ingevoerd. Deze vervangt de Onwerkbaarweerregeling en Werktijdverkortingsregeling. Deze regeling voorziet in het verstrekken van WW-uitkeringen in geval van winterse omstandigheden of andere buitengewone niet-economische omstandigheden.
  • Pensioenuitvoerders krijgen de wettelijke verplichting de deelnemers te informeren over de risico's van het gekozen beleggingsbeleid.
  • De duur van de ANW wordt per 1 juli 2014 beperkt tot één jaar. 
  • De kinderbijslag gaat in drie stappen naar het laagste niveau voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Ook wordt deze op 1 juli 2014 en in heel 2015 niet geïndexeerd.
3. Modernisering ziektewet en premieheffing
Als gevolg van de invoering van de modernisering van de ziektewet, zullen de werkgeverspremies voor vangnetters in de WGA en de ZW gedifferentieerd worden. Hierdoor zullen de naamgeving en premiepercentages voor de werknemersverzekeringen worden aangepast. De arbeidsverledeneis in de ZW wordt niet ingevoerd. Dit vloeit voort uit het sociaal akkoord.
 
4. Premiepercentages
Premiepercentages AOW en ANW worden niet aangepast. 
De sectorfondspremies zullen dalen en de WGA zal stijgen als gevolg van de verschuiving voor flexwerkers. Mogelijk kunnen de sectorfondspremies toch stijgen als gevolg van de stijging van het aantal werkelozen. 
De Awf-premie wordt voorlopig verhoogd met 0,6% naar 2,3%. 
De Uniforme opslag kinderopvang blijft 0,5%. Deze wordt per 2014 niet meer geheven in de sectorfondspremie maar in de Aof-premie (Uniforme premie WIA). De Aof-premie is voorlopig vastgesteld op 4,95%. Dit is een forse stijging. Ook de rekenpremie voor de WGA ligt fors hoger (1,01%).
 
5. Zorgverzekeringswet (ZVW)
De inkomensafhankelijke heffing voor de ZVW wordt verlaagd van 7,75% naar 7,50% ( -/- 0,25%) . De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag tarief) wordt verlaagd van 5,65% naar 5,40% (-/- 0,25%).
 
 
Bron : Accountancy Nieuws, dinsdag 24 september 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **