Premiepercentages sociale verzekeringen in 2014
 
De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. De voorstellen hiertoe zijn in de begroting van SZW (zie tabel 3.3.1 op p. 132) opgenomen. Een aantal premiepercentages is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling.
Hierna volgt een overzicht van de percentages per premiesoort.

AOW en Anw 
De premiepercentages voor de AOW en Anw worden op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2013 (17,90% en 0,60%). Beide premies worden gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de 1e en 2e schijf.

Sectorfondsen
UWV stelt de sectorfondspremies voor 2014 in oktober 2013 vast op advies van de verschillende sectoren. Uit de sectorfondsen wordt het eerste halfjaar van een WW-uitkering gefinancierd. De in de tabel weergegeven premie is een gemiddelde (2,67%). In werkelijkheid verschilt de premie per sector. 

Door de modernisering Ziektewet vindt er in 2014 een verschuiving plaats tussen sectorfondsen en de Werkhervattingskas. Hierdoor dalen de sectorfondspremies (van 2,76% naar 2,67%) en stijgt de premie van de Werkhervattingskas (van 0,54% naar 1,01%). Daarnaast stijgen de sectorfondspremies door toenemende werkloosheidsuitgaven en het inlopen van opgebouwde tekorten.

AWf
Het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert de WW-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden. De AWf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,30%, 0,6 procentpunt hoger dan in 2013. De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2014 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast binnen een lastenneutraal kader.

Ufo
Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt vastgesteld op 0,78$%, hetzelfde percentage als in 2013.

Uniforme opslag kinderopvang
De premieopslag kinderopvang voor 2014 blijft met 0,50% gelijk aan die in 2013. De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector en de overheid betaald door middel van een opslag op de Aof-premie vanaf 2014.

Aof
De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op 4,95%, een verhoging van 0,95 procentpunt ten opzichte van 2013. De Aof-premie is hoger vastgesteld om te compenseren voor lastenverlichtingen op andere werkgeversterreinen Definitieve vaststelling van de Aof-premie vindt plaats in oktober.

Whk
De premie voor de Werkhervattingskas, waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, stelt het UWV vast. Een eerste inschatting duidt op een rekenpremie van 1,01% in 2014 (nu: 0,54%).
 
 
Bron : Accountancy Nieuws, dinsdag 24 september 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **