Europese Commissie wil standaard BTW-aangifte in gehele EU

 
Alle 20 miljoen Europese ondernemingen zouden maar met één standaard BTW-verklaring te maken moeten hebben. Zo'n eenvoudigere BTW-heffing kan het bedrijfsleven tot 15 miljard euro per jaar opleveren.Dat stelde de Europese Commissie in Brussel woensdag. Nu verschillen de regelingen rond de BTW-teruggave nog van land tot land, met veel papierwerk en daaraan verbonden kosten tot gevolg, aldus Europees Commissaris Algirdas Semeta (Belastingen).
 
Hij noemde de huidige uiteenlopende BTW-heffingen een van de grootste obstakels van de Europese markt.
 
Standaard BTW-aangifte
De nieuwe regels voorzien in een uniforme reeks verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen wanneer zij hun BTW-aangiften indienen, ongeacht de lidstaat waar zij dat doen. Dankzij de standaard BTW-aangifte — die de nationale BTW-aangiften zal vervangen — zullen bedrijven overal in de EU dezelfde basisgegevens moeten verstrekken, binnen dezelfde termijnen. Aangezien eenvoudigere procedures gemakkelijker na te leven zijn en gemakkelijker kunnen worden gehandhaafd, zou het voorstel ook moeten bijdragen tot een betere naleving van de BTW-regels en tot hogere BTW-inkomsten.
 
Verschillen
Ieder jaar worden er door de EU-belastingplichtigen in totaal 150 miljoen BTW-aangiften bij de nationale belastingdiensten ingediend. Momenteel bestaan er grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft de vereiste gegevens, de opmaak van de nationale formulieren en de indieningstermijnen. Voor grensoverschrijdende bedrijven zijn BTW-aangiften daarom een complexe, dure en omslachtige aangelegenheid. Bedrijven die actief zijn in meer dan één lidstaat, hebben er ook over geklaagd dat het moeilijk is om in orde te blijven met de BTW-verplichtingen omdat die zo complex zijn.
 
Vijf verplichte vakken
De standaard BTW-aangifte die vandaag werd voorgesteld, zal voor een vereenvoudiging zorgen van de gegevens die bedrijven aan de belastingdiensten moeten verstrekken. De aangifte zal slechts vijf verplichte vakken bevatten. De lidstaten krijgen de mogelijkheid om een aantal aanvullende gestandaardiseerde elementen te verlangen, tot maximaal 26 gegevensvakken. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij voor een aantal lidstaten tot honderd vakken moeten worden ingevuld.
 
Geen BTW-jaaroverzicht
De standaard BTW-aangifte zal maandelijks moeten worden ingediend, behalve door micro-ondernemingen, die dit op kwartaalbasis zullen mogen doen. De verplichting om een BTW-jaaroverzicht in te dienen - die in sommige lidstaten nu bestaat -, zal worden afgeschaft. Het voorstel stimuleert ook elektronische indiening; de standaard BTW-aangifte zal immers overal in de Unie langs elektronische weg kunnen worden ingediend. Deze grote vereenvoudiging van het BTW-aangifteproces ondersteunt het bredere streven van de Commissie om de administratieve lasten te verlagen en belemmeringen voor de handel op de eengemaakte markt weg te nemen.
 
 
Bron : Accountancy Nieuws, woensdag 23 oktober 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **