Voorwaarden afbakening overgangsrecht stamrecht
 
 
Staatssecretaris Weekers van Financin schrijft in een brief naar de Tweede Kamer de voorwaarden voor de afbakening van een op 31 december 2013 bestaand stamrecht.
 
De staatssecretaris stelt drie voorwaarden voor de afbakening. 

1. Stamrechtovereenkomst voor 2014 getekend 
Het is ten eerste essentieel dat de aard en omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraak op 31 december 2013 voldoende bepaald of bepaalbaar is. Dit betekent dat vr 1 januari 2014 een stamrechtovereenkomst getekend moet zijn. 

Aanspraak op periodieke uitkeringen
Uit de overeenkomst moet blijken dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon (of een aanspraak op periodieke uitkeringen die ingaan bij het overlijden van de werknemer en toekomen aan zijn echtgenoot of kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt). 
De periodieke uitkeringen mogen niet later ingaan dan in het jaar waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit is conform de wettelijke regeling voor de stamrechtvrijstelling. 

2. Aangewezen aanbieder
Ten tweede moet uit die overeenkomst ook blijken dat het bedrag ter financiering van de aanspraak bij een in de wet aangewezen aanbieder wordt ondergebracht. 

3. Ontslagdatum moet vast staan
En ten derde moet op 31 december 2013 de ontslagdatum vast te staan. Dit betekent niet dat de ontslagdatum in 2013 gelegen moet zijn. Het ontslag moet wel aangezegd zijn vr 1 januari 2014 en binnen een korte termijn uitgevoerd worden. 

Korte termijn
Van een korte termijn is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn (met een maximum van 6 maanden). Aanmelding van een sociaal plan bij het Ministerie van Sociale Zaken is niet van belang voor de afbakening, omdat een stamrechtaanspraak ook buiten een sociaal plan toegezegd kan worden. Aanspraken die aan deze drie voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor de toepassing van het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling.

80%-regeling
Om gebruik te kunnen maken van de 80%-regeling in 2014 geldt nog de aanvulling dat het bedrag ter financiering van het stamrechtaanspraak vr 15 november 2013 door de werkgever moet zijn overgemaakt.

Knelpunten niet verwacht
Op verzoek van Kamerleden is contact opgenomen met het ministerie van Sociale Zaken om deze afbakening te bespreken. Uit dit overleg blijkt dat er door de afbakening van de op 31 december 2013 bestaande aanspraken en de 80%-regeling voldoende comfort wordt geboden en dat er geen grote knelpunten te verwachten zijn.
 
***************************
 
Belastingdienst informeert over stamrechtvrijstelling
 
De stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014 voor nieuwe gevallen. Voor stamrechten die zijn toegekend vr 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht. Dat meldt de Belastingdienst.
 
Stamrechtaanspraken kunnen vanaf 1 januari 2014 ook ineens worden uitgekeerd of in een andere vorm dan periodieke uitkeringen.
 
Eenmalige uitkering onder 80%-regeling
Daarnaast mogen in 2014 deze stamrechten in de volgende twee situaties volledig in een keer uitgekeerd worden onder inhouding van loonheffingen over 80 procent van de aanspraak:

1. De uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon (bijvoorbeeld een ontslaguitkering) is vr 15 november 2013 overgemaakt naar de rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.

2. De werkgever treedt zelf op als verzekeraar van het stamrecht. Ook heeft de werkgever zich verplicht vr 15 november 2013 het stamrecht te verzekeren. 

Meer informatie over vervallen stamrechtvrijstelling en eenmalige uitkering vindt u in 2e uitgave van 
Nieuwsbrief loonheffingen 2014 (verschijnt begin december)
 
 
Bron : KluwerSalarisAdministratie, dinsdag 26 november 2013

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **