www.abmaschreurs.nl
Bron : Prettig Weekend, donderdag 30 januari 2014
Berekening zorgbijdrage:
In 2014 > -/- twee jaar > vermogen per 1 januari 2012 * 12% (4% + 8%)
Wat is de AWBZ?
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een automatische verzekering voor alle Nederlanders. Met deze verzekering worden de kosten gedekt van langdurige zorg thuis of in een zorginstelling, wanneer men door een ziekte of een handicap afhankelijk wordt. Wordt men opgenomen in een instelling, dan wordt er ook gesproken over "zorg met verblijf". De kosten van deze zorg zijn vaak zo hoog dat deze kosten normaal gesproken niet door de desbetreffende persoon kan worden voldaan. Verzekeraars dekken deze kosten ook niet. Van deze zorg kan niet zo maar gebruik worden gemaakt; er is een indicatie nodig om deze zorg te kunnen krijgen. Bovendien moet een eigen bijdrage worden betaald. Deze eigen bijdrage is per 1 januari 2013 verhoogd en wederom beperkt verhoogd in 2014.
 
De eigen bijdrage
De AWBZ speelt in de notariële praktijk vooral een rol bij een opname in een verpleeg -of verzorgingshuis. Ook dan moet er een eigen bijdrage worden betaald en wel:
  • vanaf de dag van opname in het verzorgingshuis; of
  • de dag dat iemand de sleutel van de kamer in een verzorgingshuis krijgt; of
  • de dag dat is vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft vastgesteld dat iemand naar een verpleeghuis kan.
Er is een verschil in de eigen bijdrage die betaald moet worden. Het eerste half jaar is er sprake van een lage eigen bijdrage. In 2014 bedraagt de minimale eigen bijdrage € 152,00 (= 2013) per maand en de maximale eigen bijdrage € 819,40 (=2013) per maand.
 
Bedragen 2014:
Minimaal € 156,00
Maximaal €  819,40
 
Na het eerste half jaar wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) de eigen bijdrage bepaald. Er is dan geen sprake van een minimum en bedraagt maximaal € 2.248,60 per maand. Hoe de eigen bijdrage wordt bepaald, lichten wij graag toe in een gesprek.
 
Van belang daarbij is nog de toetsingsgrondslag zoals deze gold tot 1 januari 2014. Bij het berekenen van de eigen bijdrage werd uitgegaan van het inkomen van de persoon. Daarbij werd gerekend met het fictieve inkomen van BOX 3 van 4%. De eigen bijdrage is dus niet afhankelijk van het vermogen van de persoon (behalve de 4%) maar van het inkomen.
 
Wijziging per 2013
De eigen bijdrage is per 1 januari 2013 verhoogd voor personen met een eigen vermogen. Dit heet: vermogensinkomensbijtelling. Deze bijtelling geldt alleen voor personen die een vermogen hebben boven het heffingsvrij vermogen in Box 3. Dit heffingsvrij vermogen is voor een ongehuwde: € 21.139,00 en voor gehuwden € 42.278,00.
 
De vermogensbijtelling houdt in dat er bij het bijdrageplichtig inkomen 8% van het Box 3 vermogen wordt opgeteld; boven op de reeds eerder vermelde 4% (samen dus 12%). Overigens wordt er voor de vermogensbijtelling gekeken naar het vermogen, twee jaar voor de opname.
 
Indien u als langstlevende in een verpleeghuis wordt opgenomen dan kan het zijn dat u de niet-uitgekeerde erfdelen van de kinderen moet meenemen in de berekening van uw eigen bijdrage. Voorts moeten de erfdelen van de kinderen worden aangewend voor de betaling van uw eigen bijdrage. In uw testament kunt u laten opnemen dat de niet-uitgekeerde erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn door de kinderen zodra u uw vermogen moet aanwenden voor de eigen bijdrage. U voorkomt daarmee dat u uw spaargeld moet opeten en dat er dan niets meer overblijft voor de kinderen.
 
Wat te doen?
Uit het bovenstaande blijkt dat het vermogen in Box 3, boven de gemelde vrijstellingen, voor 8% gaat meetellen. Uit het vermogen moet een gedeelte van de zorg worden betaald.
 
De oplossingen zijn dan gelegen in het verminderen van het vermogen in Box 3. Dat kan onder andere worden bereikt door:
  • het doen van schenkingen, ook op papier;
  • erfdelen uitkeren of opeisbaar maken in het testament wanneer bijvoorbeeld de langstlevende ouder een vermogensafhankelijke bijdrage zal moeten opbrengen voor de AWBZ zorg;
  • testamenten aanpassen.
Maar past u op: naast de AWBZ speelt de erfbelasting ook nog steeds een rol. Heel bijzonder daarbij is dat wat voor de AWBZ voordelig is voor de erfbelasting nadelig kan zijn en andersom.
Bron : AbmaSchreurs, donderdag 30 januari 2014

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **