500-kilometergrens geldt per jaar en niet per auto
 
Een werknemer heeft een deel van het jaar een auto van zijn werkgever ter beschikking gehad, die hij niet voor privédoeleinden heeft gebruikt. In het tweede deel van het jaar krijgt hij de beschikking over een andere auto van de werkgever, die hij wel privé gaat gebruiken. Bijtelling moet plaatsvinden over beide auto’s. Dat is het oordeel van Hof Den Bosch op 21 maart 2014.
 
Een man heeft over de periode 5 januari 2009 tot en met 12 mei 2009 een sluitende kilometeradministratie bijgehouden. In de periode 13 mei 2009 tot 10 juli 2009 heeft belanghebbende geen auto ter beschikking gehad van zijn werkgever. Met ingang van 10 juli 2009 kreeg de man een andere auto ter beschikking van zijn werkgever. De werknemer verzocht de Verklaring met ingang van 10 juli 2009 in te trekken, omdat hij van plan was deze auto wel voor privédoeleinden te gebruiken.

Verwijzing 
De Inspecteur legt de man een naheffingsaanslag op. De man maakt bezwaar. De Rechtbank oordeelt dat het op bezwaar gerichte beroep ongegrond is waarnaar de man in hoger beroep gaat bij Hof Arnhem. Het hof heeft het hoger beroep gegrond verklaard omdat de Inspecteur volgens het hof niet bevoegd was tot vaststelling van de naheffingsaanslag. De naheffingsaanslag werd daarom vernietigd. 
De Hoge Raad heeft uiteindelijk het arrest van dit hof vernietigd en het geding verwezen naar Hof Den Bosch. 

Bijtelling ook over eerste auto 
Volgens artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964, tekst 2009, waarnaar ook de Rechtbank in haar uitspraak verwijst, moet voor de heffing van de loonbelasting de 500-kilometergrens op kalenderjaarbasis worden berekend. De Hoge Raad heeft in het arrest van 17 december 1997 beslist dat als aan een belastingplichtige gedurende een kalenderjaar meer dan één auto ter beschikking is gesteld, de kilometergrens toch op jaarbasis geldt, dus niet per auto. Als een belastingplichtige dus, zoals het geval is bij deze werknemer in 2009, met de ene auto minder dan 500 kilometer rijdt en met de andere auto meer dan 500 kilometer, moet de bijtelling ook voor de eerstbedoelde auto plaatsvinden. 

De Rechtbank heeft daarom juist geoordeeld dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd, aldus Hof Den Bosch.
 
Bron : KluwerSalarisAdministratie, dinsdag 8 april 2014

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **