BTW en wijzigingen e-commerce per 1 juli 2021
Webshopeigenaren die te maken hebben met e-commerce staan een grote verandering te wachten

 

 
Door mr. Carola van Vilsteren
 
De BTW-regeling omtrent e-commerce wordt met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd en deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor webshopeigenaren die goederen leveren en digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen. De BTW-wijzigingen kunnen ook gevolgen hebben voor BTW-ondernemers die dropshippen.
 
Voor 1 juli 2021
 
Afstandsverkopen in de EU
Vr 1 juli 2021 geldt de afstandsverkopenregeling. Deze regeling houdt in dat een Nederlandse BTW-ondernemer die producten verkoopt aan consumenten in andere EU-landen, Nederlandse BTW vermeldt op de factuur en in Nederland BTW afdraagt, bij vraag 1a/1b in de BTW-aangifte, voor zover de BTW-ondernemer niet meer omzet behaalt, met de levering aan consumenten in andere EU-landen, dan het drempelbedrag toebehorend aan het vestigingsland van de particulier. Indien een BTW-ondernemer meer omzet behaalt, met de verkopen aan consumenten in dat EU-land, moet hij het BTW-tarief hanteren dat in dat EU-land geldt en tevens in dat EU-land BTW afdragen. Per EU-land gelden er andere drempelbedragen.
 
Digitale diensten
Vanaf 2015 geldt de MOSS-regeling (Mini-One-Stop-Shop). Indien een BTW-ondernemer digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen verricht kan de BTW-ondernemer gebruik maken van de MOSS-regeling, waardoor de BTW-ondernemer enkel BTW betaalt in het vestigingsland voor de MOSS-regeling. Hierdoor hoeft een BTW-ondernemer zich niet te registreren in alle landen waar zijn consumenten gevestigd zijn en hoeft hij slechts in n land BTW af te dragen. De BTW-ondernemer kan hieraan deelnemen indien de omzet behaald met digitale diensten in een kalenderjaar en het kalenderjaar ervoor niet meer dan 10.000 bedraagt.
 
BTW en invoerrechten op aankopen buiten de EU
Vr 1 juli 2021 geldt er een vrijstelling voor invoerrechten en BTW, voor zendingen van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 22, door consumenten. Worden er, door consumenten, goederen ingekocht met een waarde van meer dan 22 tot en met 150, dan moet er Nederlandse BTW worden afgedragen over de zending van buiten de Europese Unie. In dat geval hoeven er geen invoerrechten betaald te worden. Er worden invoerrechten en Nederlandse BTW betaald, door consumenten, over zendingen met een waarde van boven de 150.
 
Vanaf 1 juli 2021
 
Keuze One-Stop-Shop-systeem (OSS)
Vanaf 1 juli 2021 geldt dat een BTW-ondernemer BTW moet afdragen in andere EU-lidstaten indien de omzet, behaald met afstandsverkopen van goederen tezamen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten, buiten Nederland maar binnen de Europese Unie, de grens van 10.000 per jaar overschrijdt. De BTW-ondernemer kan, indien de grens wordt overschreden, middels het nieuwe OSS-systeem (One-Stop-Shop) de verschuldigde buitenlandse BTW aangeven middels de OSS-aangifte waardoor de Nederlandse Belastingdienst de BTW opbrengsten verdeeld over de rechthebbende landen.
 
Invoerregeling I-OSS
Vanaf 1 juli 2021 kunnen goederen afkomstig uit niet-Europese landen met een waarde van kleiner of gelijk aan 150 gerapporteerd worden in een invoer OSS-aangifte (I-OSS) waarbij de invoer van goederen uit niet-Europese landen is vrijgesteld van BTW. Deze regeling geldt van Europese BTW-ondernemers, Noorse BTW-ondernemers en niet-Europese BTW-ondernemers met een vertegenwoordiger in de Europese Unie. De BTW-ondernemers die deelnemen aan de I-OSS-regeling ontvangen een speciaal BTW-identificatienummer die zij verstrekken aan de douane voor de BTW-vrijstelling van invoer. 
 
BTW en invoerrechten op aankopen buiten de Europese Unie
Op 1 juli 2021 vervalt de vrijstelling voor het betalen van invoerrechten en BTW voor zendingen van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 22, de consument zal hierdoor BTW moeten afdragen en invoerrechten moeten betalen over de zending afkomstig buiten de Europese Unie. Hierbij mogen partijen buiten de Europese Unie kiezen of ze het pakketje voorzien van een eigen OSS-nummer en daarmee automatisch de BTW afdragen of dat ze de verantwoordelijkheid bij de consument laten. 
 
BTW en dropshipping
Dropshippen is een vorm van leveren door een BTW-ondernemer zonder dat hij zelf het goed in zijn voorraad heeft gehad. De BTW-ondernemer heeft een website waarop consumenten goederen kunnen bestellen die rechtstreeks vanuit de leverancier geleverd worden aan de consument zonder tussenkomst van de BTW-ondernemer (dropshipper). De BTW-ondernemer dient slechts als bemiddelaar tussen de leverancier, veelal uit niet-Europese landen, en tussen de consument. De BTW-ondernemer krijgt vervolgens een vergoeding voor de bemiddeling die hij verricht tussen de leverancier en de consument.
 
Vr 1 juli 2021 is de BTW-ondernemer in een dergelijk geval enkel BTW verschuldigd over de bemiddelingsdienst. 
 
Vanaf 1 juli 2021 geldt er een BTW platformfictie. De BTW platformfictie zorgt ervoor dat er een transactie tussen de leverancier en de BTW-ondernemer (dropshipper) ontstaat  en een transactie tussen de BTW-ondernemer (dropshipper) en de consument. Hierdoor voert de BTW-ondernemer de goederen in, waarbij hij gebruik kan maken van de I-OSS-regeling, en levert hij de goederen vervolgens aan de consumenten, afhankelijk van het vestigingsland van de consument kan de BTW-ondernemer gebruik maken van de eerder genoemde OSS-regeling. De BTW platformfictie geldt voor leveringen van goederen aan consumenten in andere EU-lidstaten indien de leverancier buiten de Europese Unie is gevestigd, indien de waarde van de zending kleiner of gelijk is aan 150.
 
Conclusie
De BTW wijzigingen, die vanaf 1 juli 2021 gaan gelden voor webshopeigenaren die actief zijn in e-commerce, gaan de BTW behandeling van het versturen van goederen en het verrichten van digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen aanzienlijk veranderen. BTW-ondernemers die dropshippen zullen goed moeten nagaan of de wijze waarop zij goederen leveren aan consumenten nog door kan gaan. Indien het onduidelijk is wat de gevolgen zijn van deze BTW wijzigingen voor uw organisatie, is het verstandig om contact op te nemen met een BTW adviseur die uw organisatie kan klaarstomen voor de aankomende wijzigingen.
 
Bron : Accountantweek.nl, vrijdag 19 februari 2021

 ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken ** PepMarken **  PepMarken ** PepMarken  **  PepMarken ** PepMarken **